Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).
Mis on hinneteleht?

Hinneteleht on õppijatele lõpphinnete sisestamise leht. Iga õppeaineversiooni kohta on võimalik luua 1 korralise hindamise hinneteleht ning 1 kordushindamise hinneteleht. Erandiks on meditsiinivaldkond, mille puhul on võimalik luua 2 kordushindamise hinnetelehte.

Kui korralise hindamise hinnetelehele kuvatakse kõiki aine versioonile registreerunud õppijaid, siis kordushindamise hinnetelehele lisatakse ja kuvatatakse ainult need õppijad, kes on saanud korralisel hindamisel õppejõu poolt korralise hindamise hinnetelehel kinnitatud negatiivse tulemuse ja kes on end registreerinud/on registreeritud kordushindamisele.

Samuti on hinnetelehele võimalik sisestada vahetulemusi.

What is a grading sheet?

The grading sheet is the sheet where the students' final grades are entered. For each subject version, it is possible to create 1 grading sheet for regular assessment and 1 grading sheet for resit. The exception is the Faculty of Medicine, where it is possible to create 2 resit grading sheets.

All students registered for the version of the subject are displayed on the grading sheet for the regular assessment. But only those students who have received a negative result confirmed by the lecturer on the grading sheet for the regular assessment and who have registered/are registered for the resit are added and displayed on the grading sheet for re-evaluation.

It is also possible to enter intermediate results on the grading sheet.
Kuidas jõuan hinnetelehele?

Oma õppeainetega tegelemiseks, sh hinnete sisestamiseks, ava õppeainete nimekiri, selleks vajuta kas:

 • vidina Minu loetavad õppeained pealkirjale (joonisel p 1)
 • Minu õppeained lingile õppejõu menüüs (joonisel p 2)
 • mõne kindla õppeaine nimetusele (joonisel p 3)

Tutvu ka juhendiga: "Minu õppeained".


Õppeaine versiooni hinnetelehele jõudmiseks vajuta õppeaine versiooni juures nupule Hinded (joonisel p 1).

Hinnetelehele saad liikuda ka õppeaine versiooni Moodle'i seoste lehelt.

Vajutades seal nuppu Hinded > (vt joonisel p 1), suunatakse sind õppeaine versiooni hinnetelehele. Tähelepanu! Hetkel on Moodle'i seoste lehel nupule Hinded vajutades hinnetelehele suunamine katki. Vaata Teadaolevaid vigu.

Vaikimisi kuvatakse kõik antud õppeaine versiooni raames loodud hinnetelehtedel olevad õppijad ning neile sisestatud hinded ja õppijaid hinnanud õppejõud. 

How can I get the grading sheet?

To manage your courses, etc. entering grades, open the list of coursesby clicking either:

 • the My Courses widget title (see figure p 1)
 • the My Courses on lecturer's menu (see figure p 2)
 • on the course title (see figure p 3)

For more information see also "My courses".


Click on the Grades (see figure p 1) next to the course version to access the course version grading page. 

You can also go to the grading sheet page from while checking course version's Moodle settings.

Clicking the Grades > button (see figure p 1) will take you to the grading page of the course version. Attention! The link on pressing the Grades button from Moodle settings is currently broken and does not take to the grading sheet. See Known issues

By default, all learners on the grading sheets created within the given version of the course with the grades entered on them and the lecturers who evaluated the learners are displayed. 
Mida hinnetelehel näidatakse?

 • Hinnetelehe päisesse kuvatakse ainekood ja nimetus, aine versioon, õppeaine versiooni maht ja õppeaine versiooni keel.
 • Lehe päises on nupud tagasi Minu õppeained nimekirja vaatesse liikumiseks ja õppeaine versiooni info vaatamiseks. 
 • Kõikide hinnetelehtede päisesse tegevuste plokki kuvatakse ka õppijate kiirotsingu riba.
 • Tegevuste plokis on märkeruudud õppijate registreeringute (rühmad, kontrolltööd, korralise ja kordushindamise toimumised) vaatamiseks ning õppijate nimekirjade filtrid
 • Automaatselt kuvatakse korralise hindamise hinnetelehe eelvaade, millel on kõik õppijad, kellel on kehtiv (mitte tühistatud) registreering õppeainesse.
 • Hinneteleht luuakse, kui oled sisestanud vähemalt ühe hinde. 

What is shown on grading page?

 • The code and title of the course, the version of the course, the volume in ECTS of the course version and the language of the course version are displayed in the header of the grading page.
 • Use the buttons displayed in the page header to open the My courses list or to view information about the course version.
 • A quick search bar for finding learners is also displayed in the header of all grading sheets. 
 • The activity block has checkboxes for viewing student registrations (groups, tests, regular and re-assessment) and learner list filters.
 • Grading sheet's preview for a regular assessment is shown automatically, to which all learners who have a valid (not cancelled) registration for the course version are displayed.
 • A grading sheet will be created when you enter at least one grade. 
Kuidas leian õppija?

Hinnetelehele kuvatakse kõik õppeaine versioonile registreeritud õppijad.


Nimekirjast ühe kindla õppija leidmiseks kasuta otsingut (vt joonis).

Otsida on võimalik õppija ees- või perekonnanime(de) kõigi osade järgi. Filtri rakendamiseks sisesta vähemalt üks tähemärk.

Kuvatakse ainult nende õppijate read, kelle nimed sisaldavad otsisõna.

How do I find a learner?

The grading page shows all learners registered for the course version. 


Use the search to find a specific learner (see figure). 

You can search by all parts of the learner's first names or surnames. Enter at least one symbol for the filter to apply. 

Only rows of learners whose name contain a search term are displayed. 
Kuidas õppijate nimekirja filtreerida?

 • Filtrite kasutamine muudab oluliselt lihtsamaks ühise tunnusega (nt registreering korralisele eksamile) õppijatele hinnete samaaegse sisestamise. Vt alamjaotust "Kuidas sisestada hinnet mitmele õppijale korraga?"
 • Kui õppija pole end hindamisele registreerinud, siis filtri "Hindamine" rakendamisel teda hinnetelehele ei kuvata. 
 • Juhul kui õppeainesse on registreerunud palju õppijaid, on mugav kasutada hinnetelehe sorteerimise ja filtreerimise võimalust.
 • Kasutatud filtreid kuvatakse nimekirja filtrite paneeli alla hallide nuppude. 

Nimekirja filtrid

Hinnetelehe filtreid on võimalik avada ja sulgeda kui vajutad nuppu Nimekirja filtrid (joonisel p 1).  Nimekirja filtreid kuvatakse kõikide hinnetelehtede päisesse.


Vaikimisi rakenduvad filtrid, mis võimaldavad vaadata kõikide hinnetelehtede kõiki sisestatud hindeid (joonisel p 2). Juhul kui õppeaines on rühmad, kuvatakse hinnetelehele ka filtrit Rühm). Rühma filtri valimisel kuvatakse hinnetelehele valitud rühma registreerunud õppijad. 


Korraga on võimalik kasutada ka mitut erinevat filtrit: nt Hinneteleht: "Korraline hindamine" + Hindamine: "Korraline hindamine " + Hinded: "Hindeta". Sellisel juhul kuvatakse korralise hindamise hinnetelehele ainult neid õppijaid, kes on end registeerinud teatud kuupäeval toimunud eksamile/arvestusele ning kellele ei ole veel ÕIS-is hinnet sisestatud (joonisel p 3).


Rakendatud filtreid kuvatakse hallide mummudena ning neid saab eemaldada nii üksikult kui ka kõiki korraga. Üksiku filtreerimistunnuse eemaldamiseks tuleb vajutada hallil mummul olevat  X nuppu ning kõikide rakendatud filtrite eemaldamiseks vajuta sinise läbikriipsutusega kolmnurgale (vt joonist).

Hinnetelehtede filter

Korralise hindamise hinnetelehe vaatamiseks vali rippmenüüst filter "Korraline hindamine" (joonisel p 1). Sisestatud vahetulemuste hinnetelehe vaatamiseks vali filter "Vahetulemus: vahetulemuse nimetus". 

Kordushindamise hinnetelehe vaatamiseks vali filter "Kordushindamine". 

Hinnete filtrid

Soovi korral saad filtreerida õppijate nimekirja ka hinnete filtri abil.  Vaikimisi kuvatakse kõik hinded. Saad valida ilma hindeta õppijad või vaadata, missugustele õppijatele on juba hinne sisestatud (vt joonist).

Lõpphinnete mugavaks kinnitamiseks saad hinnetelehte filtreerida kinnitamata hinnete tunnuse alusel. Juhul kui soovid näha, kellel õppijatest on hinne juba kinnitatud, siis kasuta selleks kinnitatud hinnete filtrit. Samuti saad hinnetelehte filtreerida tühistatud hinnete või negatiivsete hinnete tunnuse alusel. 

Vajalikku hinnete filtrit saad valida hinnetelehe päises olevast rippmenüüst Hinded

How to filter the learners list?

 • Using filters makes it much easier for you to find and grade the learners with a common feature (eg registration for a regular assessment) to enter grades at the same time for several learners. See "How can I enter multiple grades at the same time?".
 • If a learner has not registered for assessment, he/she will not be shown on the grading sheet when the "Assessment" filter is applied.
 • If there are many learners registered for the course version, the grading sheet can be sorted and filtered.
 • The applied filters are displayed below the list filter panel as a button.

List filters

Grading sheet filters can be opened and closed by pressing the List filters button (see figure p 1). The list filters are displayed in the header of all grading sheets.


By default, filter is applied that allows you to view all the grades entered in all grading sheets (see figure p 2). If there are groups in the course, the Group filter will also be displayed on the grading sheet. When you select a group filter, learners enrolled in the selected group are displayed on the grading sheet.


User can apply several filters at the same time: e.g., Grading sheet: "Regular assessment" + Grades: "Without grades". In this case, only those learners who have registered for the assessment on a certain date and who do not have a grade entered to the SIS will be displayed on the grading sheet (see figure p 3).


Applied filters are displayed as gray buttons and can be removed individually or all at once. To remove a single filter press on the X on the displayed filter button or if you would like to remove all applied filters at once press on the blue triangle with strikethrough.

Grading sheet filters

To view the regular assessment grading sheet, select the "Regular assessment" filter from the drop-down menu (see figure p 1). Select the "Intermediate Result: Intermediate Result Name" filter to view the grading sheet for the intermediate results column which has been added to the grading sheet.

To view the grading sheet for resit, select the "Resit" filter.

Grades filters

If you want, you can also filter the list of learners using the grade filter. By default, all grades are displayed. You can select filter "Without a grade" to see the list of learners without a grade or view which learners have already been graded (see figure)

To conveniently confirm final grades for the course, you can filter the grading sheet by the Unconfirmed grade filter. If you would like to see which learners have a confirmed grade, use the "Confimed" filter. You can also filter the grading sheet to view canceled grades or negative grades.

You can select the required grade filter from the drop-down menu Grades in the header of the grading sheet.
Kuidas saan sorteerida õppijate nimekirja?

Õppijate nimekirja on võimalik järjestada eesnime, perekonnanime, hinnete, õppejõudude ja rühmade järgi nii kasvavas kui kahanevas järjestuses.

Vaikimisi ei ole määratud ühtegi sorteerimisalust. Hinnetelehe sorteerimiseks tuleb vajutada veeru päisele. Ühekordsel vajutamisel kuvatakse sorteerimise aluseks oleva veeru päisesse noolt ning nimekiri kuvatakse kasvavas järjestuses, teistkordsel klõpsamisel noolt ning nimekiri kuvatakse kahanevas järjestuses. Kolmas klõps eemaldab sorteerimise tunnuse. 

How can I sort the learners list?

The list of students can be sorted by first name, last name, grades, lecturers and groups in ascending or descending order.

No sort criteria are specified by default. To sort the grading sheet, click on the column header. Clicking once displays an arrow in the header of the sorting column, and the list appears in ascending order, a second click displays an arrow ↓ and the list appears in descending order. A third click removes the sort indicator.
Registreeringud ja infosildid


Registreeringud

Tähistades hinnetelehe päises märkeruudu Registreeringud kuvatakse õppijate registreeringud kontrolltöödele, korralisele ja kordushindamisele. Kui märkeruut on tähistatud, saad õppijale hinnet sisestada õppija hindekaardilt

Infosildid

Kolmpunkt menüüst vasakul paiknevad infosildid, mis annavad märku, mitu õppijat on hinnetelehel kokku, kui mitmele õppijale on sisestatud lõpphinne ning kui paljud õppijad on veel hindamata (infonupp Hindeta). Lisaks kuvatakse teavet, mitmel õppijal on hinne Kinnitatud ning mitu hinnet vajab veel kinnitamist (nupp Kinnitamata). 

Hindeta ja kinnitamata hinde infosildid kuvatakse roosal taustal. Muud infosildid on helehalli värvi.

Juhul kui kõik hinnetelehel olevad õppijad on hinnatud, siis ei kuvata enam Hindeta õppijate silti. Sama moodi ei kuvata enam Kinnitamata hinnete silti, kui kõik lõpphinded on kinnitatud. 

Registrations and informative labels


Registrations

By checking the Registrations in the header of the grading sheet, learners' registrations for tests, regular assessment and resit will be displayed. If the check box is checked, you can enter a grade for the learner from the learner's grade card.

Informative labels

To the left of the three-point menu are informative labels that indicate how many learners are on the grading sheet., how many learners have received a final grade and how many learners have not yet been assessed by the lecturer (information button Without grades). In addition, information is displayed on how many final grades have been Confirmed and how many grades still need to be confirmed (Unconfirmed button).

Labels Without grade and Unconfirmed are displayed on a pink background. Other informative labels are light gray.

When all learners on the grading sheet have been assessed, the label Without grades is not displayed. When all grades on the grading sheet are confirmed, the label Uncoinfirmed is not displayed. 

 • No labels