Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).


NB!

Kinnita protokoll alles siis kui oled ÕISi sisestanud kõik korraliste ja kordushindamiste tulemused!

NB!

Please confirm the examination report only after all grades for regular assessments and resits have been entered to the SIS!

Kes kinnitab eksamiprotokolli?

Eksamiprotokolli kinnitab õppeaine vastutav õppejõud kui kinnitatud on kõigi õppeaine versioonil õppijate hinded. 

Protokolli kinnitamise nupp muutub aktiivseks, kui kõigi õppijate hinded on kinnitatud.

Who confirms the exam report?

The exam report is confirmed by the responsible lecturer of the course when the grades of all students in the course version have been confirmed.

The confirmation button for the examination report becomes active after all grades of all learners have been confirmed.
Kuidas luua eksamiprotokolli?

Eksamiprotokoll genereeritakse automaatselt, kui hindeid sisestatakse ÕIS 2-s. 

Eksamiprotokolli eelvaadet näed, kui vajutad hinnetelehe tabeli kohal olevat Eksamiprotokolli nuppu, mis on kujutatud murtud nurgaga lehena (joonisel p 1).

Protokolli lehele kuvatakse õppeaine nimetus, õppeaine versiooni andmed, mille kohta protokoll vormistatakse, õppeaine versiooni vastutav õppejõud ning õppeaine versioonis õppijaid hinndanud õppejõu(dude) nimi(ed). 

Protokolli lisatakse need õppijad, kellele on ÕIS 2 sisestatud ja kinnitatud lõpphinne. 

Protokollivaatest saad liikuda tagasi hinnetelehele, kui vajutad lehe päises  eksamiprotokolli ees olevat noolt (joonise p 2) või Back Space nuppu klaviatuurilt. Kasutada võid ka klahvikombinatsiooni "Alt" + "←"

Tagasi üles

How to create the examination report?

When grades are entered in SIS 2, the examination report is created automatically. 

You can see a preview of the exam report by clicking the Examination report button, that looks like a sheet with bent corner, above the grading sheet table (see p 1).

The name of the course, the data of the course version for which the report is drawn up, the name of teaching staff member in charge for the course version and the name(s) of the lecturer(s) who evaluated the learners in the course version are displayed on the examination report page.

The learners who have an entered and confirmed final grade in SIS 2 will be added to the examination report. 

You can return to the grading sheet from the examination report view by pressing the arrow in front of the examination report in the header of the page (see p 2) or use the Back Space button on the keyboard. You can also use the key combination "Alt" + "←"

Back to top
Hinnetelehe eksamiprotokolli paneel

Eksamiprotokolli paneeli saad avada kolmpunktmenüüst, valides Eksamiprotokolli paneel (joonisel p 1). 

Eksamiprotokolli paneelile kuvatakse kõiki õppeainega seotud protokolle ning nende protokollinumbreid ÕIS 1-s. Samuti kuvatakse eksamiprotokolli olekut (protokoll saab olla Sisekasutuses või Kinnitatud) ning hinnetelehe loomise ja eksamiprotokolli kinnitamise kuupäeva. 

Lisainfona kuvatakse eksamiprotokolli paneeli ka hinnatud õppijate arvu ning kinnitatud lõpphindega õppijate arvu. Juhul kui õppijatel on tühistatud tulemusi võib hindega õppijate ning kinnitatud hindega õppijate arv olla erinev. Lisaks kuvatakse ka õppeainetesse registreerunud õppijate arvu. 

Tagasi üles

The examination report panel on the grading sheet

You can open the Exam protocol panel from the three-point menu by selecting the Exam protocol panel (see p 1).

The panel of the examination report shows all the examination reports related to the course version and their examination report numbers in SIS 1. The status of the examination report (the report can be in "Registered"  or "Confirmed") and the date of creation of the grading sheet and date when the the examination report  was confirmed by the responsible lecturer are also displayed.

The number of learners assessed and the number of learners with a confirmed final grade will also be displayed in the examination report panel as additional information. If learners have grades that have been canceled, the number of learners with a grade and those with a confirmed grade may be different. In addition, the number of learners registered for the course version is also displayed.

Back to top
Kuidas saan eksamiprotokolli kinnitada?

 • Eksamiprotokolli saab kinnitada ainult õppeaine versiooni vastutav õppejõud.
 • Eksamiprotokoll tuleb kinnitada mitte rohkem kui 30 päeva pärast viimase hindamise toimumist.
 • Eksamiprotokolli saad kinnitada, kui kõikide õppijate hinded on kinnitatud.
 • Õppeaine versiooni kohta luuakse üks eksamiprotokoll.
 • Eksamiprotokoll on ainult eestikeelne. 

Eksamiprotokolli eelvaadet näed, kui vajutad hinnetelehe tabeli kohal olevat Eksamiprotokolli nuppu, mis on kujutatud murtud nurgaga lehena (joonisel p 1).

Seejärel suunatakse sind eksamiprotokolli lehele. Eksamiprotokolli on lisatud kõik õppeaine versioonile registreeritud ning kinnitatud hinde saanud õppijad. Õppijad on eksamiprotokollis järjestatud eesnime järgi tähestikuliselt kasvavas järjestuses. 

Eksamiprotokolli kuvatakse kõik õppijatele sisestatud lõpphinded, hindamiste kuupäevad, õppijat hinnanud õppejõud, kordushindamise käigus saadud hinde juurde kuvatakse tärni. 


Eksamiprotokolli saad kinnitada lehekülje all olevast nupust Kinnita protokoll.

Pärast protokolli kinnitamist kuvatakse protokolli kinnitanud vastutava õppejõu nimi ning protokolli kinnitamise kuupäev. 

Tagasi üles

How can I confirm an examination report?

 • An examination report can be confirmed only by the teaching staff member in charge for the course version.
 • The examination report must be confirmed no later than 30 days after the last assessment.
 • You can confirm the examination report once all learners' grades have been approved.
 • One examination report is created for the course version.
 • The examination report is only in Estonian.

You can see a preview of the exam report by clicking the Examination report button, that looks like a sheet with bent corner, above the grading sheet table (see p 1).

You will then be redirected to the examination report page. All learners who have registered for the course version and have received a confirmed grade are included in the examination report. Learners are ranked in alphabetical order by first name in the examination protocol.

The examination report shows all the final grades entered for the learners, the dates of the assessments, the lecturer(s) who assessed the learned, resit result is market with a asterisk. 


You can confirm the examination report using the Confirm protocol button at the bottom of the page.

After the examination protocol has been confirmed, the name of the responsible lecturer who confirmed the protocol and the confirmation date of the protocol are displayed.

Back to top
Kuidas saan eksamiprotokolli tühistada?

Täieneb peagi.

How can I cancel the examination report?

This section will be updated soon.


 • No labels