Sisukord


Asendaja lisamine

  • Asendaja, tema õigused ja asendamise perioodi saab märkida ka üksuse sekretär ja saata töötaja vahetule juhile kinnitamiseks. Vt täpsemalt ...
  • Vajadusel saab asendamise juhi asemel kinnitada töövoo administraator, selleks kontakteeruge kasutajatoega.

Endale uue asendaja lisamiseks vajutage töövoos nupule Lisa uus asendaja (vt joonis).

Põhjuse valimiseks vajutage veerus Põhjus nupule Otsi ja valige sobiv äraolek, millega soovite asendamise siduda. (vt.joonis)


Asendaja otsimiseks vajutage veerus Asendaja nupule Otsi (vt joonis)


Asenduse liigi määramine

Veerus Asenduse liik määrake asenduse liik (vt joonis). Võimalikud valikud on: Kõik (vaikimisi valik), Allkirjaõigus, Finantsallika käsutamine ja Varade nimekirja haldamine.

  • Valik Kõik hõlmab kõiki õigusi. Näiteks kui asendataval on elektroonilise kinnitamise õigus ja finantsallika käsutamise õigus, siis valikuga Kõik antakse asendajale mõlemad õigused.

Asenduse perioodi märkimine

Väljadele Algus ja Lõpp (vt joonis) valige kalendrist või sisestage asendamise perioodi algus ja lõpp.

Asendamise saatmine kinnitamiseks

Veerus Kinnitaja ja olek (vt joonis) näidatakse juhi nime, kes asendamise kinnitama peab. Asendamise temale (tema asendajale) kinnitamiseks saatmiseks vajutage veerus Tegevus nupule Saada kinnitamiseks.

Pärast nupule vajutamist saadetakse juhile (tema asendajale) teade "Ülesanne: Kinnita asendamine". Juht (tema asendaja) saab asendamise kinnitada või tagasi lükata. Seni, kuni asendamine ootab kinnitust, on veerus Kinnitaja ja olek märge Ootab kinnitamist (vt joonis).

  • Kui asendajaks määratud isik on märgitud asenduse perioodil lähetuses (kontrollitakse lähetuste töövoos vormistatud lähetusi), siis kuvatakse asenduse kinnitamiseks saatmisel lähetuse info ja sisestajal lastakse valida, kas asendamine kinnitamiseks saata või asendamise märkimisest loobuda. Nt: Asendaja on valitud perioodil lähetuses: 19.05.2013 - 24.05.2013 Centre for Quality Assessment in Higher Education (Vilnius), Leedu. Kas soovite salvestada? 
  • Kui asendajaks valitud isik on märgitud asenduse perioodil puhkusel, haige või tema tööleping on peatatud, siis kuvatakse asenduse kinnitamiseks saatmisel vastav info (nt "Valitud asendajal on [põhjus]: 25.06.2013 - 30.06.2013") ning asendamist ei lubata kinnitamiseks saata.

Kinnitatud asendamine

Kui juht (või tema asendaja) asendamise kinnitab, saab asendamise olekuks Kinnitatud ning asendatavale (ja asendamise märkinud sekretärile) ning asendajale saadetakse teade "Asendamine on kinnitatud".

Kinnitatud asendamise juures näidatakse asendamise kinnitamise aega, kinnitaja nime ja ametit (vt joonis). Vajadusel saab kinnitatud asendamist muuta ja kustutada.

Tagasilükatud asendamine

Kui juht (või tema asendaja) asendamise tagasi lükkab, saab asendamise olekuks Tagasi lükatud ning asendatavale (ja asendamise märkinud sekretärile) saadetakse teade "Asendamine on tagasi lükatud".

Tagasilükatud asendamise juures näidatakse tagasi lükkamise aega ja tagasi lükkaja nime ning ametit (vt joonis). Vajadusel saab tagasi lükatud asendamist muuta ja kustutada.

Asendaja saab endale asendatava eest toiminguid asendamis infosse märgitud kuupäevade vahemikul.

  • No labels