Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülikooli teenustele on ligipääs tagatud Tartu Ülikooli õppejõududel, töötajatel, üliõpilastel ja külalistel. Teenustele ligi pääsemiseks luuakse vajalik kasutajakonto, mis on seotud kasutaja isikuandmetega ning sellega määratakse kindlaks kasutaja õigused ülikooli infosüsteemide ja arvutivõrgu teenuste kasutamisel. Vt Infotehnoloogiateenuste osutamise kord ja Infotehnoloogia teenuste kasutamise reeglid

Tartu Ülikoolis on kasutusel ühendatud kasutajakonto mis tähendab, et kõigi ülikooli süsteemide juures (v.a. listid), kehtib sama kasutajatunnus/parool.

Ülikooli kasutajakonto luuakse automaatselt kõigile töötajatele ja tudengitele. 

Lisainfot kasutaja loomise kohta saab arvutiabi telefonil +372 737 5500 (5500) või e-posti teel arvutiabi@ut.ee.

Access to the University of Tartu services is provided to the staff, students and guests through a user account. The user account identifies the user through personal data provided to the University. This allows providing different access levels for using the information systems and the computer network at the University of Tartu.

The user account is universal, which means that one username and password is used for all the information systems (except mailing lists).

The user account is automatically generated for students and members of the staff.

For additional information, please contact the helpdesk by phone +372 737 5500 (5500) or e-mail arvutiabi@ut.ee.

Kui kaua kasutajatunnus kehtib?

Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus kehtib seni kuni säilib isiku side Tartu Ülikooliga.

Üliõpilane saab kasutajatunnuse üheks aastaks. See pikeneb automaatselt iga uue õppeaasta algul, kui üliõpilase isikuandmetes Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis on märge, et ta õpib.

Kui üliõpilasel kaob aktiivne side Tartu Ülikooliga (ta lõpetab ülikooli, eksmatrikuleeritakse või katkestab õpingud), kehtib tema kasutajatunnus veel 2 kuud peale ülikoolist lahkumist, kuid seda enam ei pikendata.

NB! Aktiivse side lõppemisel Tartu Ülikooliga kaovad õigused Tartu Ülikooli infosüsteemide kasutamiseks (k.a ÕIS).

Talle saadetakse elektronkiri vastava teatega ning tema kasutajakonto lukustub. Kirju ning faile on võimalik administraatori abiga taastada kuni kolme kuu jooksul peale konto sulgemise teate saatmist. Sama kaua töötab ka kirjade edasisuunamine mõnele teisele e-posti aadressile.

Andmed õpingute lõpetamise või katkestamise kohta saadakse otse õppeinfosüsteemist. Juhul, kui olete ekslikult saanud teate kasutajakonto lukustamise kohta st tegelikkuses õpite edasi, soovitame kontrollida õppeinfosüsteemi isikuandmete osas oma olekut (õpib: jah/ei). Kui selgub, et seal on märge "ei õpi", tuleks kontakteeruda oma dekanaadi töötajaga, kes saab parandada vea isikuandmetes ja seejärel pöörduda infotehnoloogia osakonda Ülikooli 18 a, II korrus, kus kasutajakonto taas avatakse.

Töötaja kasutajatunnus kehtib kuni töötaja töölepingu lõpetamiseni Tartu Ülikooliga.

Külalise kasutajatunnus kehtib kasutajakonto loomisel määratud tähtajani.

When will my user account expire?

The user accounts are valid until the end of a study or a work relationship with the University of Tartu.

A student's user account is provided for one year. The account's period of validity will be extended at the beginning of every academic year, if it is noted in the Study Information System (ÕIS), that he or she is continuing his or her studies.

When the student is no longer studying in the university, his or her user account will be valid for another two months.

NB! When a student is no longer studying at the University of Tartu, his or her account will no longer have access to the University of Tartu information systems (i.e Study Information System or ÕIS).

The information about continuing or discontinuing studies is taken from the Study Information Systems (ÕIS). In case you have received an e-mail stating, that your user account will be closed, we suggest you check your status from the Study Information System (ÕIS). If the information there states, that you are no longer studying, please contact the dean's office at your faculty. When the dean's office has corrected the information, please contact the information technology office, where your account will be reopened.

The user account for a member of staff is valid until the employment contract expires or is terminated.

The user account for a guest is valid until a certain date, which is set upon creation of the account.

Kasutajakonto säilitamine õppe- või töösuhte lõppemisel

Õppe- või töösuhte lõppemisel on kasutajakonto (k.a Tartu Ülikooli e-post) võimalik säilitada ainult läbi külalise staatuse.

Külalise staatuse taotlemiseks tuleb läbi rääkida oma tööga seotud ülikooli struktuuriüksuse juhiga (osakond, instituut, töögrupp jne), kes peab esitama vabas vormis vastavasisulise taotluse Tartu Ülikooli Arvutiabile.

Külalise staatust saab määrata maksimaalselt 2 (kaheks) aastaks. Tähtaja möödudes tuleb külalise staatus uuesti taotleda.

Retaining the user account at the end of your study or work relationship

When your work or study relationship has expired, the user account can be retained through a guest status.

To apply for a guest status, you need to contact the person in charge of the department, that you are still working with. The head of said department will need to send a confirmation e-mail to the University of Tartu Helpdesk.

The guest status can be provided for up to 2 years. After that time passes, you will need to go through the described process again.