• Tartu Ülikooli Zoomi keskkond :  https://zoom.ut.ee
 • Zoom on populaarne ja võimekas videokonverentside lahendus

 • Tartu Ülikoolil on haridusasutustele mõeldud litsents, mida saavad kasutada kõik, kellel on ülikooli e-posti aadress (Zoomi ruumiga saab liituda 300 inimest)
 • Tartu Ülikoolil on lisaks kaks Zoom Webinari litsentsi, mille kasutamisel saab osaleda 500 inimest, ja üks litsents 1000 inimesele. Webinari kasutamiseks palume pöörduda arvutiabi poole aadressil arvutiabi@ut.ee või telefonil 737 5500 (5500)
 • Zoomi eripärad ja olulised asjaolud:
  • olemas on arvuti- ja nutiseadmerakendused ja seda saab kasutada ka veebilehitsejas
  • koosolekul saab osaleda nii sisse logides kui ka anonüümselt
 • Zoom on liidestatud Moodle'iga ning Moodle'i kursuselt on võimalik luua Zoomi ruum ja seadistada selle kasutamine. Vastav juhend on leitav: https://sisu.ut.ee/juhendid/zoom
 • Veebinare ei saa tudengid kasutada!
 • Juhend varasemalt tasutud litsentsiga Zoomi konto omanikele.
 • Juhend sünkroontõlke lubamiseks ja kasutamiseks

Kui soovid põhajliku ülevaadet Zoomi võimalustest, vt ka Zoomi õppevideod ,vali sobiv live koolitus või vaata salvestust. (inglise keeles)

Zoomi salvestatud koolitus Tartu Ülikooli jaoks. 


 • University of Tartu Zoom homepage  :  https://zoom.ut.ee
 • Zoom is the popular and powerful video conferencing solution.

 • The University of Tartu has a license for educational institutions, which can be used by anyone who has a university e-mail address (up to 300 people can join a Zoom room)

 • The University of Tartu also has two Zoom Webinar licenses, one which can be used by 500 people, and the other license for 1,000 people. If you wish to use the webinar, please contact computer support at arvutiabi@ut.ee or by phone 737 5500 (5500)

 • Zoom features and important facts:

  • there are computer and smart device applications that can also be used in a web browser

  • you can participate in the meeting both by logging in or joining anonymously

 • Language interpretation setup and usage

If you want a comprehensive overview of Zoom's features, see also Zoom tutorial videos, select the appropriate live training or watch the recording.

Koosolekute korraldamine / Scheduling a meeting

1. Kasutamine ja paigaldamine

 • Ülikooli arvutitesse pole Zoomi eelpaigaldatud. Enne esimest kasutamist on tungivalt soovitav tarkvara alla laadida. Vt https://zoom.us/support/download
 • Paigaldamise ajal tuleb tarkvarale anda juurdepääs mikrofoni, kaamera ja kõlarite kasutamisele. Kui soovid pilti jagada, tuleb lubada ka ekraani salvestamist ja juurdepääsu kettale.
 • Pärast tarkvara paigaldamist saab Sulle saadetud koosolekukutseid avada Zoomi programmist.
 • Salvestamiseks valida Zoomi tarkvara seest salvestuskoht. Paneelil Recording klõpsa Change  ja muuda salvestuskohaks töölaud või enda  onedrive kausta. Võrguketta ruum on piiratud ning Zoom Cloud salvestust ei ole. 
 • Peale salvestuse lõppu laadige oma video endale (Owncloud, Dropbox, Google drive või võtke mälupulgale) või laadige see kohe endale sobivasse kohta üles (Panopto / UTTV).  

1. Use and installation

 • Zoom is not pre-installed on university computers. It is strongly recommended that you download the software before using it on a web browser. See https://zoom.us/support/download
 • During installation, the software will ask to have access to use the microphone, camera and speakers. If you want to share your screen, you must also allow screen recording and disk access.
 • After installing the software, meeting requests sent to you can be opened from Zoom.
 • To record meeting, select a storage location inside the Zoom software. In the Recording panel, click Change and change the recording location to your desktop or your Onedrive folder. Network disk space is limited and Zoom Cloud storage is not available.
 • After recording, upload your video to yourself (Owncloud, Dropbox, Google drive, or take it to a flash drive) or upload it immediately to a convenient location (Panopto / UTTV).

2. Paigaldamine, seadistamine ja liitumine Windowsi operatsioonisüsteemiga

 • Lae tarkvara alla ja käivita allalaetud fail.
 • Luba paigaldamine
 • Kui tarkvara on paigaldatud, sulge aken ja käivita saadetud koosolekulink (Open Zoom)
 • Sign In with SSO


 • Company Domaini juurde kirjuta "ut-ee" (sidekriipsuga) • Ainult esimesel logimisel küsitakse üle, kas lubate Zoomil enda kalendriga ühenduda. See annab võimaluse üritust e-kirja teel välja saata ja kalendritesse märge lisada. Hiljem on võimalik seda seadistust sätetest käsitsi sisse lülitada jaotusest Personal -> Profile -> Calendar Integration


 • Järgmises avanevas aknas luba Zoomi tarkvara avanemine.


 • Nõustu Zoomi kasutamise tingimustega (I Agree)
 • Ühine koos kaamera pildiga (Join with Video)
 • Ühine koos heliga (Join with Computer Audio)
 • Vajaduse korral saab teha muudatusi ning katsetada mikrofoni ja kõlarite toimimist

NB!

 • Kellel on tasuta Zoomi konto juba tehtud Tartu Ülikooli e-posti aadressiga, saab registreerimise  kohta e-kirja, milles avaneb Zoomi enda leht. Seal saab olemasoleva tasuta litsensiga konto siduda ülikooli litsentsiga.
 • Kellel on Tartu Ülikooli e-postiga seotud tasuline Zoomi litsents ei saa hetkel sisse logida vaid peab võtma ühendust arvutiabiga. (arvutiabi@ut.ee , 737 5500 (5500)). Seejärel saab  eelnevalt soetatud tasulise litsentsi ülikooli e-posti aadressiga registreeritud konto küljest ära võtta ning liita ülikooli litsentsi omaga. Võimalik on ka vana litsents tühistada ja litsentsitasu tagasi saada. Seda saab hiljem Zoomi lehelt teha.

2. Installation, configuration and joining for Windows users

 • Download the software and launch the downloaded software :
 • Enable installation
 • Once the software is installed, close the window and launch the sent meeting link (Open Zoom)
 • Sign In with SSO


 • Enter "ut-ee" (hyphen) next to Company Domain


 • Enter your university username in the form of username@ut.ee and password.


 • Only on first login will you be asked if you allow Zoom to connect to your calendar. This allows you to send events by mail and add a note to your calendars. If you do not want to agree at first login, you can turn it on later manually from Personal -> Profile -> Calendar Integration


 • In the next window that opens, allow the Zoom software to open.


 • Agree to Zoom Terms (I Agree)
 • Join with Video
 • Join with Computer Audio
 • If necessary, you can make changes to test microphone and speakers

NB!

 • Anyone who has already created a free Zoom account with the e-mail address of the University of Tartu will receive an e-mail about registration, in which Zoom's own page will open. There, an existing free license account can be linked to a university license.
 • Anyone with a paid Zoom license related to the University of Tartu e-mail cannot log in at the moment, please contact helpdesk (arvutiabi@ut.ee, 737 5500 (5500)). The previously purchased paid license can then be removed from the account registered with the university's e-mail address and merged with the university's license. It is also possible to cancel the old license and get back the license fee. You can do this later from the Zoom page.

3. Paigaldamine, seadistamine ja liitumine Apple'i arvutites

 • Lae tarkvara alla ja käivita tarkvara: 


 • Luba paigaldamine (Continue)


 • Kui tarkvara on paigaldatud, sulge aken ja käivita tarkvara
 • Sign In with SSO


 • Company Domaini juurde kirjuta "ut-ee" (sidekriipsuga) • Sisene vestlusesse lingi või parooli abil.


 • Luba juurdepääs kaamerale (OK)


 • Vali, kas ühined koosolekuga video vahendusel või mitte (vajaduse korral saab valida õige kaamera)


 • Luba juurdepääs mikrofonile (OK)
 • Käivita koosolek arvuti heliga (vajaduse korral saab teha muudatusi ning katsetada mikrofoni ja kõlarite toimimist)
 • Kui Zoomi koosolekuga ühinedes kuvatakse veateade, mille kohaselt juurdepääs kaamerale ja mikrofonile puudub, siis vali System Preferences → Security and Privacy ja tee linnuke rakenduse zoom.us ette nii kaamera- kui ka mikrofonisätetes. Seejärel salvesta muudatused

3. Installation, configuration and joining for Apple users

 • Download the software and launch the software:


 • Enable installation (Continue)


 • Once the software is installed, close the window and run the software
 • Sign In with SSO


 • Enter "ut-ee" (hyphen) next to Company Domain


 • Enter your university username in the form of username@ut.ee and password.


 • Join the conversation with a link or password.


 • Allow camera access (OK)


 • Choose whether or not to join the meeting via video camera (if necessary, you can choose the correct camera)


 • Enable microphone access (OK)
 • Start the meeting with computer sound (you can make changes if necessary to test the microphone and speakers)
 • If you receive an error message when joining a Zoom meeting stating that you do not have access to the camera and microphone, select System Preferences → Security and Privacy and checkmark both the camera and microphone settings in zoom.us. Then save the changes.

4. Koosolekuga ühinemine / Joining a meeting

 • Kui kasutad koosoleku koodi, vajuta Join a Meeting ja sisesta seejärel kood Zoomi aknasse 

 • Kui kasutad linki, ava see Zoomi programmis. Vajaduse korral luba veebilehitsejal link Zoomi abil avada
 • Veebilinki avades logi enne Zoomi tarkvaras sisse, kuna lingi kaudu ühendades võidakse sind lisada koosolekule külalisena
 • Kui kaamera pilt või heli ei toimi, siis vaata paigaldus- ja seadistusjuhendit

4. Joining a meeting

 • If you are using a meeting code, click Join a Meeting and then enter the code in the Zoom window

 • If you use a link, open it in Zoom. If necessary, allow the browser to open the link using Zoom
 • When you open a web link, sign in to the Zoom software first, otherwise you may be added as a guest to the meeting.
 • If the camera image or sound does not work, see the installation and setup guide

5. Video salvestamine Zoom'i koosoleku ajal / Video recording during Zoom meeting

Koosoleku juht peab koosoleku salvestama või võimaldama osalejale salvestamise võimaluse.

 • Alustage  Zoom'i koosolekut.
 • Klõpsake suvandil Record.


 • Kui on menüü, valige käsk Record on this Computer.
 • Salvestamise ajal näevad osalejad vasakus ülanurgas salvestamise indikaatorit.
 • Klõpsake Participants, et näha, millised osalejad praegu salvestavad.

NB!

 • Sissehelistatud osalejad kuulevad teadet, et koosolek on nüüd salvestatud, kui host pole selle keelanud.
 • Pärast koosoleku lõppu teisendab Zoom salvestise, et saaksite failidele juurde pääseda. Teiseldamist ei tohi katkestada!
 • Kui teisendusprotsess on lõpule jõudnud, avaneb salvestusfaile sisaldav kaust.
 • Vaikimisi nimetatakse audio- / videofaili (MP4) nimeks Zoom_0.mp4. Ainult helifail (M4A) kannab nime audio_only.m4a.

5. Video recording during Zoom meeting

The host must record the meeting or grant the ability to record to a participant.

 • Start a Zoom meeting as the host.
  Click the option to Record.


 • If there is a menu, select Record on this Computer.
  Hosts will see the following recording indicator in the top-left corner while recording is active.
 • Participants will see the following indicator in the top-left corner while the recording is active.
 • Click Participants to see which participants are currently recording.

NB!

 • Dial-in participants will hear a message informing them that the meeting is now being recorded unless disabled by the host.
 • After the meeting has ended, Zoom will convert the recording so you can access the files. The transfer must not be interrupted!
 • Once the conversion process is complete, the folder containing the recording files will open.
 • By default, the audio/video file (MP4) will be named Zoom_0.mp4. The audio only file (M4A) is named audio_only.m4a.

6. Muuda Zoom'i savestamis asukohta / Change Zoom's recording location

Vaikimisi paigutatakse kohalikud salvestised järgmisse kataloogi:

Windows: C:\Users\[Kasutajanimi]\Documents\Zoom
Mac: /Users/[Kasutajanimi]/Documents/Zoom
Linux: home/[Kasutajanimi]/Documents/Zoom

 • Kohaliku salvestuskoha muutmiseks klõpsake vasakus ülanurgas nuppu Settings.
 • Valige uue menüü alt Recording.
 • Kui uus vaheleht on avatud, saate kohalikku salvestuskohta muuta, klõpsates nupul Change.


6. Change Zoom's recording location

By default, local recordings will be placed in following directory:

Windows: C:\Users\[Username]\Documents\Zoom
Mac: /Users/[Username]/Documents/Zoom
Linux: home/[Username]/Documents/Zoom

 • To change the local recording location, click the Settings button on the top-left corner.
 • Under the new menu, select Recording tab.
 • Once the new tab is open, you can change the local recording location, by clicking the button Change.