Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised EduVPN-i ühendamiseks Linux seadmes.

NB! Käesolev juhend põhineb Ubuntu 22.04 versioonil.

VPN-i kliendi paigaldamine

 1. VPN kliendi paigaldamiseks ava Terminal ja sisesta järgnev kood (iga rida eraldi).

  $ sudo apt update
  $ sudo apt install apt-transport-https wget
  $ wget -O- https://app.eduvpn.org/linux/v4/deb/app+linux@eduvpn.org.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/eduvpn-v4.gpg >/dev/null
  $ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/eduvpn-v4.gpg] https://app.eduvpn.org/linux/v4/deb/ jammy main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/eduvpn-v4.list
  $ sudo apt update
  $ sudo apt install eduvpn-client


This page has no comments.