Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01.jaanuaril 2013. a  jõustus rektori käskkiri sidevahendite soetamise ja kasutamise kohta (13.12.2012 käskkiri nr 35).

Sidevahendite soetamise ja kasutamise korra muutmine

Ülikooli poolt läbiviidud riigihanke menetluse tulemusena kehtib ülikoolis töövõtuleping mobiil- ja andmesideteenuste tellimiseks Telia Eesti AS-iga, tähtajaga kuni 31.07.2020.

Mobiiltelefoni ja muude sidevahendite soetamine

Vastavalt uuele ülikoolisisesele korrale on kõikidel ülikooli struktuuriüksustel lubatud soetada ülikooli tegevuseks ning tööülesannete täitmiseks vajalikke sidevahendeid:

 • mobiiltelefon, (-sh nutitelefon)
 • tahvelarvuti
 • e-luger
 • muu mobiilset internetiühendust võimaldav seade

Sidevahendi soetamise põhimõtted:

Sidevahendite soetamise vajalikkuse, funktsionaalsuse ja hinnataseme ning tööülesannete täitmiseks vajalike  sideteenuste mahu, koosseisu ja kulude suuruse otsustab struktuuriüksuse juht, struktuuriüksuse juhi puhul tema töö vahetu korraldaja.

Sidevahendi soetamine ja sellega seotud sideteenuste tellimine peavad olema üksteistest sõltumatud, st struktuuriüksuse juhil või finantsallika käsutajal ei ole sidevahendi soetamisel lubatud võtta ülikoolile tähtajalisi siduvaid kohustusi (nt tähtajalised paketid sidevahendi soetamisel, sidevahendi seotus tähtajaliste side- vm teenustega, sidevahendi soetusmaksumuse sõltuvus sideteenuste minimaalsest mahust või tähtajast jms).

Telefoni valides tuleks mõelda, milleks ja mis olukordades hakatakse telefoni kasutama ning vastavalt sellele valida sobiv sidevahend.  Kui vajad telefoni suhtlemiseks töötades karmimates ilmastiku­tingimustes, peab telefon olema eeskätt vastupidav.

Abi uue sidevahendi soetamisel saad Telia Eesti AS esindustest. Kui soovid telefoni osta arvega, siis oleks soovitav teavitada infotehnoloogia osakonda ning infotehnoloogia osakond saadab vastava info sulle sobivasse Telia Eesti AS esindusse.

Mobiilinumbri sidumine ülikooli telefonivõrguga

Ülikooli töötajatel, kelle igapäevane töö nõuab telefonisuhtlust ja mobiilset kättesaadavust, on võimalik mobiiltelefoni number siduda ülikooli telefonivõrguga. Ülikooli sidevahendi numbri avamiseks või olemasoleva numbri kasutusse võtmiseks esitab struktuuriüksuse juht (struktuuriüksuse juhi puhul tema töö vahetu korraldaja) infotehnoloogia osakonnale kirjaliku (piisab ka e-kirjast) avalduse, milles näidatakse:

 • sidevahendi numbri kasutaja (töötaja) nimi,
 • struktuuriüksuse nimetus,
 • finantsallikas, millelt kaetakse edaspidi telefoninumbri kasutamisega seotud kulud
 • olemasoleva numbri korral ülikooli kasutusse antav number.

Avalduse alusel korraldab infotehnoloogiajuht mobiilside operaatori juures sidevahendi uue numbri avamise või töötaja isikliku numbri ümberregistreerimise ülikooli nimele ja lubatud sideteenuse avamise (rektori 13.12.2012 käskkirja  nr 35 punkti 14 kohaselt) ning teavitab sellest rahandusosakonda ja sidevahendi numbri kasutajat.

Numbri sidumisel telefonivõrguga tuleb töötajal toimida järgmiselt:

 • räägi läbi oma töö vahetu korraldajaga (osakonna, talituse, instituudi vm juhiga), kas ülikooli mobiilivõrguga liitumine on sinu töö puhul vajalik ja põhjendatud
 • mõtle, kas soovid loovutada isikliku numbri Tartu Ülikoolile või soovid uut numbrit. NB! Kõik Tartu Ülikooli mobiilinumbrid avaldatakse struktuuriüksuse kontaktide loetelus.
 • edasta struktuuriüksuse juhi allkirjaga avaldus infotehnoloogia osakonda (tel: 737 6000, hanka.veetousme@ut.ee)
 • Anna teada, millisesse Telia Eesti AS esindusse soovid minna lepingut vormistama (Telia Eesti AS esinduste nimekirja leiad www.emt.ee/kontakt/esindused).  IT-osakond edastab andmed sulle sobivasse  esindusse
 • mine Telia Eesti AS esindusse lepingut vormistama
 • ülikoolisisese mobiiltelefoni lühinumbri saad pärast lepingu sõlmimist

Lepingu sõlmimisel esinduses tuleb fikseerida mobiilinumbriga seotud sideteenuste loetelu. Tartu Ülikooli telefonivõrgus lubatud teenused on näiteks kõned Eesti ja rahvusvahelises telefonivõrgus, sõnumid, interneti kasutamine jne. Keelatud teenused on loto, meelelahutuspiletid, ID-piletid, m-maksed internetis jm. Viimaste teenuste kasutamiseks tuleb töötajal sõlmida mobiilse operaatoriga era-arve leping, täpsem info Telia Eesti AS kodulehelt https://www.emt.ee/era-arve .

Täpsemalt reguleerib Tartu Ülikooli telefonivõrgus lubatud sideteenuseid kantsleri 03.08.2018 korraldus nr 6-4.6/K1/50.

Sidevahendi kuulimiit ja numbri kasutusleping

Iga sidevahendi numbri (abonendi) või töötaja kasutuses olevate sidevahendite numbrite kohta kokku kehtestab rektor, prorektor, vastutusala juht, dekaan või asutuse juht vahetult pärast sidevahendi numbri avamist või olemasoleva numbri kasutusse võtmist oma korraldusega sidevahendi(te) numbri(te)le sideteenuste kulude kuulimiidi. Sideteenuste kuulimiidi hulka arvestatakse töötaja tööülesannete täitmise ja ülikooli tegevusega seotud sideteenuste kulud ning riiklikud maksud. Eelpool toodud korralduses tuleb näidata:

 • sidevahendi numbrit kasutava töötaja nimi,
 • struktuuriüksuse nimetus,
 • sidevahendi number (võimaluse korral ka ülikoolisisese lühivaliku number),
 • sideteenuste kuulimiit,
 • finantsallikas, millelt kulud kaetakse.

Sideteenuste kuulimiidi korralduse koopia või dokumenditeade tuleb saata rahandusosakonda (rahandus@ut.ee).

Töötajatel, kes kasutavad ülikooli mobiil- või andmeside numbreid tuleb sõlmida ülikooliga mobiil- ja/või andmeside numbri kasutuslepingud. Kasutuslepingud sõlmib, muudab ja lõpetab pearaamatupidaja.