Õppekava kood – selle välja saad täita hiljem, pärast õppekava registreerimist EHISes.
Kuid kui tegu on ühisõppekavaga ja partnerkõrgkoolil on selle õppekava kood olemas, saab selle koodi kohe sisestada.

Õppekava liik – üldjuhul sobibki vaikeväärtus „õppekava". Vajadusel saab liigiks panna „ühisõppekava", siis ilmuvad haldajate plokis lisaväljad partnerkõrgkooli andmete sisestamiseks.

Õppekava nimetus – siia andmeväljale mahub tekst kuni 200 tärki. Pikema puhul ilmub salvestamisel veateade.

Õppekava nimetus omastavas käändes – sisesta väikese algustähega, siit kantakse see hiljem dokumentides lause sisse.

Nominaalkestus aastates – sisesta nominaalkestus käsitsi või vali rippmenüüst.

Planeeritud õppeaeg osakoormusega – täida üksnes juhul, kui sel õppekaval on osakoormusega õppe võimalus ette nähtud.

Kas on 100% veebiõpe? – muuda aktiivseks (et lüliti muutuks värviliseks) vaid juhul, kui  õppekava õpetatakse täielikult üksnes veebiõppena. See väli puudub doktoriprogrammis.

Õppekava maht (EAP) – nominaalkestuse põhjal arvutatakse õppekava maht automaatselt. Ühele nominaalkestuse aastale vastab 60 EAP.

Õppekava maht (h) – EAPde teisendus tundideks ilmub automaatselt, kui õppeaste on doktoriõpe. On vajalik teave doktoriprogrammi jaoks.Code of curriculum – you can fill in this field later, after registration of the curriculum in national register.
Only in case the curriculum type is joint curriculum and the partner university has the code of curriculum you can enter the code now.

Curriculum type – by default "curriculum" is the right type in most cases. If necessary, "joint curriculum" is another option. In that case additional data fields about partner university appear in administrators block.

Name of curriculum – this data field can accommodate text with a length of up to 200 characters. For a longer one, an error message will appear when saving.

Name of curriculum in genitive – use lower case letter in the beginning. This name is copied into the sentences in documents.

Standard duration in years – enter the nominal duration manually or select from the drop-down menu.

Planned study time with part-time – only fill in if part-time study has been planned for that curriculum.

100% online learning – activate it (so the switch becomes coloured) only if 100% online learning is applied. This field does not exist for doctoral programme.

Credits (ECTS) – based on the standard duration, the volume of the curriculum is calculated automatically. One year of standard duration corresponds to 60 ECTS.

Credits (h) – value in ECTS is automatically converted into hours if level of study is doctoral studies. Necessary info for doctoral programme.


  • No labels