Uue õppekava loomise nupp


Olles ÕISis õppekorralduse spetsialisti või programmijuhi rollis vajuta menüüreal Üldine (1) ja ava sealt vaade Õppekavad (2).

Button for creating a new curriculum


In the role of academic affairs specialist or program director in SIS expand menu General (1) and press to open Curricula (2) view.


Sisestamise alustamiseks vajuta paremal üleval nurgas Loo uus õppekava (3).


To start press Create new curriculum (3) at top right corner.

Õppekava andmeväljade täitmise keelte valik

Õppekava info sisestatakse kas eesti või inglise keeles, olenevalt õppekeelest. Väike hulk kohustuslikke välju peab alati olema täidetud nii eesti kui ka inglise keeles, need andmeväljad kuvatakse kõrvuti automaatselt.

Lisaks saab soovi korral osa välju täiendavalt täita ka mõnes muus keeles. Need väljad on: õppekava nimetus, vastuvõtutingimused, üldeesmärgid, õpiväljundid, antava kraadi nimetus.

Selection of languages for filling in the curriculum data fields

Data fields of curriculum must be filled in Estonian or English, depending on study language. Some mandatory fields must always include information as in Estonian as in English. Such fields are automatically displayed in pairs.

It is possible to duplicate some fields and fill them in using another language. Those fields are: name of curriculum, admission requirements, general objectives, learning outcomes, name of degree.

Esmalt lisa vajadusel keel, milles soovid õppekava teavet täiendavalt esitada. Selleks vajuta täitmise keelte juures plussmärgil ning vali keel(ed). Kui see vaade pole avatud, vajuta avamiseks noole ikoonil (1).
Kui keele lisamiseks pole vajadust, vajuta Jätka vormi täitmist.At first you can add another language to fill in the fields if needed. Press plus icon and select language(s). If this view is not open, press the arrow icon (1) to open.
If there is no need to add a language, skip this step and press Continue filling the form.Järgmisena täida õppekava andmeväljad temaatiliste plokkide kaupa.

Abiks on juhendid külgmenüü jaotuses Kuidas õppekava andmevälju täita?


Next stage is to fill in data fields in each theme block.

Instructions in the side menu section How to fill in data fields of curriculum? are helpful.

  • No labels