• Õppekava sisehindamise aruande täitmise lehele jõuab programmijuht sisehindamise vidinast ÕISi töölaual.
 • Sisehindamise aruannet saavad täita ja aruande olekut muuta kõik õppekava andmetesse lisatud programmijuhid, kelle programmijuhi suhe kehtib.


Aruannet on võimalik täita alates õppeaasta algusest kuni 10. jaanuarini või hetkeni, mil see on vähemalt ühe programmijuhi poolt kinnitatud.

Soovitame akadeemilise aasta sisehindamise aruanne kinnitada hiljemalt 20. detsembriks. 


Analüüsi sisestamine

 • Sishindamise aruannet on võimalik täita loomisel või sisekasutuses olekus.
 • Kinnitatud aruannet täita ei saa.


Sisehindamise põhiaruanne täidetakse iga kolme aasta järel.

Sisehindamise vahearuandeks täidetakse põhiaruannete esitamise vahelistel aastatel.


 • Aruande pealkirja kuvatakse aruande aasta ja aruande liik (joonisel p 1).
 • Pealkirja alla kuvatakse õppekava nimetus, maht ning kood (joonisel p 2).
 • Lisaks kuvatakse õppekava õppeaste, aruande täitmise keel ja aruande olek (joonisel p 3).
 • Aruande vaatamise lehele liikumiseks vajutage lehekülje ikoonile (joonisel p4), mis asub aruande täitmise vormi paremas ülemises nurgas.


Aruanne tuleb täita kas eesti või inglise keeles, sõltuvalt õppekava õppekeelest. Aruande keel ei sõltu teie ÕISi kasutamise keele valikust.


Põhiaruanne on jagatud kolme plokki:

 • õppekava arengusuunad;
 • õppekava toimise analüüs;
 • kokkuvõtlik hinnang ja tegevuskava.

Vahearuanne on jagatud kolme plokki:

 • õppekavaarendus viimasel 1-2 aastal;
 • õppekava toimimise analüüs;
 • kokkuvõtlik hinnang ja tegevuskava.

Plokide sisu peitmiseks või kuvamiseks vajutage noolele (vt joonis).


Iga plokk sisaldab teemasid ja tekstivälju analüüsi, tehtavate järelduste ja kavandatavate tegevused sisestamiseks.


 • Kohustuslikud teemad on tähistatud tärniga * (joonisel p 1).
 • Välja maksimaalne tärkide arv kuvatakse kuni esimese tähemärgi sisestamiseni (joonisel p 2).


Ikoon (info) teema pealkirja juures annab lisateavet, mida analüüs sisaldada võiks (vt joonis).


Lähteandmete vaatamine

Analüüsi aluseks on teemade juures ära toodud interaktiivse graafiku kujul lähteandmed.

Lähteandmed kuvatakse:

 • põhiaruandes õppekava arengusuunad ja õppekava toimimise analüüsi plokis;
 • vahearuandes õppekava toimimise analüüsi plokis.

Lähteandmete kuvamiseks vajutage nupule Ava lähteandmed, lähteandmete peitmiseks vajutage nupule Sule lähteandmed (vt joonis).


Lähteandmete graafikul on ära toodud graafiku nimetus (joonisel p 1) ja kasutatavad legendid (joonisel p 2). Liikudes kursoriga graafiku tulbale, kuvatakse teile hüpikaknas tulba selgitus (joonisel p 3) või tulba/täpi maksimaalne väärtus.Aruande salvestamine

Iga ploki lõpus on nupp Salvesta, mis muutub aktiivseks, kui olete sisestanud kohustusliku küsimuse vastuseväljale vähemalt ühe tähemärgi (vt joonis).

Pärast esmakordset salvestamist saate andmeid salvestada nii ühe küsimuse kui ka kogu ploki korraga. 


Lehel on olemas automaatsalvestamine, kuid soovitame andmeid salvestada ka ise küsimustiku täitmise jooksul ning enne kui lahkute ÕISist. Eriti oluline on tihti salvestamine mitme programmijuhiga õppekavadel. Nii ennetate juba sisestatud andmete kadumist. 


Aruande kinnitamine

Sisehindamise aruanne on võimalik kinnitada pärast seda, kui aruanne on viidud sisekasutuses olekusse.

Aruande kinnitamiseks on lehekülje lõpus nupp Kinnita/avalikusta.

Aruande kinnitamisel kontrollitakse, et vastatud on kõigile kohustuslikele teemadele (tähistatud tärniga).

Aruande kinnitamisele eelneb arutelu programminõukogus ning selle arutelu toimumise kuupäev on vajalik sisestada aruande kinnitamisel.    

Pärast aruande kinnitamist avalikustatakse aruanne õppekava üldandmete lehel kõigile, kellel on kehtiv TÜ kasutajakonto.


Aruande alla laadimine

Programmijuhil on võimalik loomisel, sisekasutuses või kinnitatud olekuga aruanne endale failina (.pdf) alla laadida vajutades selleks aruande päises olevale dokumendi ikoonile (vt. joonis).

 • The program manager accesses the page of the internal evaluation report of the curriculum from the internal evaluation widget on the SIS desktop.
 • The internal evaluation report can be filled in and the status of the report can be changed by all programme directors added to the curriculum whose programme director relationship is valid. 

The report can be completed from the beginning of the academic year until January 10 or until it is confirmed by at least one programme director. 

We recommend that the internal evaluation report for the academic year be approved by December 20 at the latest. 

Entering an analysis

 • The internal evaluation report can be completed in the to be created or registered status.
 • Unable to complete verified report.


The main internal evaluation report is completed every three years.

The interim evaluation of the internal evaluation will be completed in the years between the submission of the main reports.

 • The title of the report shows the year of the report and the type of report (Figure 1).
 • The title, volume and code of the curriculum are displayed under the title (Figure 2).
 • In addition, the degree level of the curriculum, the language of filling in the report and the status of the report are displayed (Figure 3).
 • To go to the report view page, click on the page icon (Figure p4) in the upper right corner of the report completion form. 

The report must be completed in either Estonian or English, depending on the study languages of the curriculum. The language of the report does not depend on your choice of language for using the SIS. 

The main report is divided into three blocks:

 • curriculum development directions;
 • analysis of the operation of the curriculum;
 • summary assessment and action plan.

The interim report is divided into three blocks:

 • curriculum development in the last 1-2 years;
 • analysis of curriculum operation;
 • summary assessment and action plan.

Click the arrow to hide or show the contents of the blocks (see figure). 

Each block contains topics and text fields for analysis, conclusions to be drawn, and planned activities to enter.

 • Mandatory topics are marked with an asterisk * (Figure 1).
 • The maximum number of characters in the field is displayed until the first character is entered (Figure 2). 

Icon (info) next to the topic title provides additional information that the analysis could include (see Figure). 

Viewing of source data

The analysis is based on the source data presented in the form of an interactive graph next to the topics.

The source data is displayed:

 • in the main report, the development directions of the curriculum and the block of analysis of the operation of the curriculum;
 • in the interim report in the curriculum performance analysis block.

Press the Open basic data button to display the source data, press the Close basic data button to hide the source data (see Figure). 

The graph of the source data shows the name of the graph (Figure 1) and the legends used (Figure 2). When you move the cursor over a graph column, a pop-up window will show you an explanation of the column (Figure 3) or the maximum value of the column/dot. 

Saving the report

At the end of each block is a Save button (see Figure), which becomes active if you have entered at least one character in the answer field of the required question.

After saving for the first time, you can save the data for one question or the whole block at a time. 

Although data is automatically saved, we recommend that you save the data while completing the questionnaire and before leaving SIS. It is especially important to record frequently in multi-program curricula. This will prevent the loss of data that has already been entered. 

Confirming the report

After registering the report, you can confirm and publish the report by pressing the Confirm/publish button.

All the mandatory topics (marked with an asterisk) should be answered before confirming the report.

Confirmation should be preceded by a discussion with the programme council and this discussion date is necessary to select/add before before finalizing the confirmation.

The confirmed report will be published in SIS on the Curriculum page and is available to view to all the staff and students who have valid user account.  

Downloading the report

The program manager can download a pdf report by pressing the document shape icon in the header of the report (see figure).