Info koondatud oktoober 2021.a. seisuga, loetelu pole ammendav ja täiendav info teretulnud.

Kontakt ja ettepanekud: Kristel Lään-Saarik, TÜ nõustamiskeskuse juhataja, kristel.laan-saarik@ut.ee

Information compiled october 2021. The list is not exhaustive and further information is welcome.

Contact and suggestions:  Kristel Lään-Saarik, Head of Counselling Centre, kristel.laan-saarik@ut.ee

Kesksed tegevused

Individuaalselt

Grupile

Sisseastujale

Valdkondades/instituutides

Individuaalselt

 • Õppekorraldusnõustamine
 • Akadeemiline nõustamine programmijuhtide ja õppejõudude poolt
 • Programmijuhi vestlus üliõpilasega, kes soovib katkestada õpinguid.
 • Mentorlus tudengite eriala seltside poolt: MITS, FÜS, BÜS.

Grupile

 • Õpingutesse/erialasse sissejuhatavad õppeained I kursusel
 • Õpioskusi arendavad kursused 
 • Esmakursuslaste koolituspäev õpingutesse sisse elamiseks HV ja LT valdkonnas
 • Lõputöö koostamise seminarid 
 • Õpiabi rühmad LT valdkonnas
 • Programmijuhi/õppejõu vestlusringid oma eriala üliõpilastega
 • Kursuse juhendaja psühholoogia magistriõppes
 • Instituutide poolt korraldatud (traditsioonilised) õpinguid toetavad üritused
 • Valdkondlikud ja instituudi põhised karjääripäevad

Centrally coordinated activities

Individually

For the group

For entrants

In faculties/institutes

Individually

 • Counseling in organizing studies 
 • Academic advice by programme directors and academic staff mebers
 • Programme director discussion with student who wants to ex-matriculate from university 
 • Mentoring by student societies: MITS, FÜS, BÜS 

For the group

 • Course Introduction to studies in the first year
 • Courses that develop learning skills
 • First-year training day for adaptation to studies in the Faculty of Arts and Humanities and in the Faculty of Science and Technology
 • Thesis seminars
 • Study support groups for students in the Faculty of Science and Technology
 • Discussion groups with students held by programme director or academic staff member
 • Supervisor in a master's degree in psychology 
 • (Traditional) events in support of studies organized by the Institutes
 • Faculty and Institute career days