Ülikooli HANKEKORD

Vaata siseveebist "Hanked ja raamlepingud" lehelt teenuste kategooriate tabelist, mis liiki teenusega on tegemist.

 • Kõik samasisuliste teenuste tellimise lepingute maksumused tuleb summeerida.
 • Lepingu eseme kirjelduse täpsuse ja spetsiifilisuse (valdkond, eriala, asja või teenuse sisukirjeldus) eest lepingus vastutab isik, kes on õigustatud seda lepingut sõlmima.
 • Lepingu eeldatava maksumuse määramisel arvesta kõiki kulusid, mis selle lepingu alusel tekivad ja välja makstakse, mh ka hankelepingu alusel võimalikke tulevikus tekkivaid kohustusi ja hankelepingu uuendamist.
 • Projekti raames lepingu sõlmimisel arvesta menetlemise valikul sama teenuse eeldatavat maksumust kogu projekti perioodil, ka juhul kui sama teenust tellitakse erinevate hankelepingute raames.
 • Lepingus määratakse ülikoolipoolne lepingu täitmise jälgimise eest vastutav isik, kes jälgib lepingu täitmist, sealhulgas tingimustest, tähtaegadest ja mahust, kinnipidamist, hindab osutatavate teenuste mahtu ja kvaliteeti ja võtab teenused vastu (kinnitab tegevusaruande/ akti).

TAVATEENUSED

Lepingu maksumus kuni 4999,99 eurot, siis järgi hankekorra punkti 36.

36. Lihthanke piirmääradest väiksema  hanke  korral  järgitakse  alates  5000-eurose  maksumusega  hanke   puhul   riigihangete   seaduse   paragrahvis   3   sätestatud   üldpõhimõtteid,   näiteks   läbipaistvust,  proportsionaalsust,  otstarbekohasust  ja  säästlikkust,  et  hankeprotsess  kulgeks  võimalikult   tõhusalt   ning   ülikoolile   kaasneks   sellega   võimalikult   väike   aja-,   raha-   ja tööjõukulu.  Alla  5000-eurose  maksumusega  hanke  puhul  piisab,  kui  hankija  küsib  ühe  pakkumuse, ja ta ei pea seda pakkumust talletama. See juhis ei kehti juhul, kui selline kohustus tuleneb hankekorra punktis 7 nimetatud erireeglitest.

 • Kui ülikooliväline rahastaja ei ole kehtestanud erireegleid, siis  piisab, kui küsitakse üks pakkumus (seda ei pea talletama).  Teenuse tellimisel järgi riigihangete seaduses sätestatud üldpõhimõtteid, näiteks läbipaistvust, proportsionaalsust, otstarbekohasust ja säästlikkust, et hankeprotsess kulgeks võimalikult tõhusalt ning ülikoolile kaasneks sellega võimalikult väike aja-, raha- ja tööjõukulu.

Lepingu maksumus 5000 – 29 999,99 eurot, siis järgi hankekorra punkti 37.

37. Kui hanke eeldatav maksumus on asjade ostmisel ja teenuste tellimisel vahemikus 5000 – 29 999,99 eurot ning ehitustööde tellimisel vahemikus 5000 – 59 999,99 eurot, tehakse pakkumuse esitamise ettepanek võimaluse korral vähemalt kolmele isikule, välja arvatud punktis 38 nimetatud juhtudel. Kui pakkumus küsitakse vähem kui kolmelt isikult, peab finantsallika käsutaja konkurentsi puudumist põhjendama. Lepingule või lepingu sõlmimise kohustuse puudumisel ostuarvele lisatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hinnapäring ning võrreldavad pakkumused (näiteks e-kirjad ja kuvatõmmised interneti ostukeskkondadest) koos põhjendusega eduka pakkuja valiku kohta.

 • Pakkumuse esitamise ettepanek tehakse võimaluse korral vähemalt kolmele isikule. Kui pakkumus küsitakse vähem kui kolmelt isikult, peab finantsallika käsutaja konkurentsi puudumist põhjendama. Lepingule või lepingu sõlmimise kohustuse puudumisel ostuarvele lisatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hinnapäring ning võrreldavad pakkumused (näiteks e-kirjad ja kuvatõmmised interneti ostukeskkondadest) koos põhjendusega eduka pakkuja valiku kohta.
 • Lepingu allkirjastab rektor, prorektor, dekaan, valdkonnavälise asutuse juht, instituudi juht, kolledži direktor või vastutusala juht kirjalikus, elektroonilises või notariaalses vormis.

Kui lepingu eeldatav maksumus on vähemalt 30 000 eurot, siis algata riigihange ning menetlus viiakse läbi riigihangete registri vahendusel. 

SOTSIAAL- JA ERITEENUSED

Sotsiaal- ja eriteenuseid tellides võib läbirääkimisi pidada vabalt valitud viisil (kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või suulises vormis). Läbirääkimistel tagatakse pakkujate võrdne kohtlemine ja esitatud pakkumuste konfidentsiaalsus.

Sotsiaal- ja eriteenuseid tellides järgitakse riigihangete seaduse paragrahvis 3 sätestatud üldpõhimõtteid, näiteks läbipaistvust, proportsionaalsust, otstarbekohasust ja säästlikkust, et hankeprotsess kulgeks võimalikult tõhusalt ning ülikoolile kaasneks võimalikult väike aja-, raha- ja tööjõukulu.

Lepingu maksumus kuni 30 000 eurot

 • Kui ülikooliväline rahastaja ei ole kehtestanud erireegleid, siis  sotsiaal- ja eriteenuste tellimise korral alla 30 000 euro, võib hankija küsida vaid ühe pakkumuse ega pea seda talletama.

Lepingu maksumus alates 30 000 eurot

 • Sotsiaalteenuste tellimise korral 30 000 kuni 299 999,99 eurot ja eriteenuste tellimise korral 30 000 kuni 59 999,99 eurot, tehakse pakkumuse esitamise ettepanek võimaluse korral vähemalt kolmele isikule. Kui pakkumuse esitamise ettepanek tehakse vähem kui kolmele isikule, peab finantsallika käsutaja konkurentsi puudumist põhjendama. Lepingule lisatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hinnapäring ning võrreldavad pakkumused (näiteks e-kirjad ja kuvatõmmised interneti ostukeskkondadest) koos põhjendusega pakkuja valiku kohta.
 • Lepingu sõlmib oma pädevuse kohaselt prorektor, dekaan, valdkonnavälise asutuse juht, instituudi juht, kolledži direktor või vastutusala juht.

Kui lepingu eeldatav maksumus sotsiaalteenuste tellimise korral on vähemalt 300 000 eurot ja eriteenuste tellimise korral vähemalt 60 000 eurot, tuleb algatada riigihange.


Sisuliste küsimuste korral  pöörduda hankeosakonna poole.

 • No labels