Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Children Display

 1. Vali asukoht: 4-3.1 "Ametikirjeldus"
 2. Dokumendi liik: vali ametikirjeldus
 3. Pealkiri: AK "ametinimetus", näiteks AK sekretär
 4. Jõustumise kuupäev: lisa kuupäev millal ametikirjeldusega seotud tööleping või töölepingu muudatus jõustub.
 5. Töötaja: lisa töötaja
 6. Ametinimetus eesti keeles: sisesta
 7. Ametinimetus inglise keelessisesta
 8. Ametikohta liik: vali rippmenüüst
 9. Palgaaste: sisesta palgaastme number
 10. Töö vahetu korraldaja ametinimetus: sisesta
 11. Kes asendab: kui ei ole kindlat asendajat, siis kirjuta: "Määrab töö vahetu korraldaja"
 12. Keda asendab: kui ei ole kindla töötaja asendaja, siis kirjuta "Määrab töö vahetu korraldaja"
 13. Tööülesannete täitmiseks vajalikud eeldused: eeldused on tööandja poolt ametikoha täitjale esitatatavad nõuded hariduse, võimete, oskuste, teadmiste, kogemuste, isikuomaduste ning hoiakute osas. Sobivate eelduste määratlemiseks võib kasutada juhendeid "Ametikoha hindamine ja nõuded töötajale", mis asuvad siseveebis (personalitöö - tasustamine - dokumendid).
 14. Töö eesmärk: töö eesmärgiga määratletakse tehtava töö oodatav tulemus ning kirjeldatakse ametikohta seost struktuuriüksuse ning ülikooli eesmärkide saavutamisega. Töö eesmärgi sõnastamine on oluline, kuna see aitab tekitada tervikliku ettekujutuse tehtavast tööst ning töö eesmärgist lähtudes on võimalik hinnata näteks ka seda, millised on töötaja põhi- ja millised lisaülesanded.
 15. Tööülesanded: tööülesannete määramisel on oluline lähtuda töötaja tegelikest ülesannetest ja grupeerida need valdkondadesse. Töö tulemuslikkuse näitajatena kirjeldatakse oodatavaid töötulemusi täpsuse, otstarbekuse, õigeaegsuse, ülikooli huvidest lähtuvalt jne osas.
 16. Õigused: sisesta
 17. Kohustused: sisesta
 18. Kinnitaja(d): täida tabel, tabelisse lisatud osapooled kuvatakse trükifailil.
 19. Salvesta
 20. Trükifail: 
  1. Trükifaili saab luua pärast andmete salvestamist vajutades nuppu "loo fail". 
  2. Trükifailis kuvatakse välja "Kinnitaja(d) tabelisse kantud osapooled.
  3. Ametikirjelduse trükifail luuakse digikonteineri sisse.
 21. Inglise keelse trükifaili loomine
  1. Trükifaili saab luua pärast andmete salvestamist, vali rippmenüüst ametikirjelduse malli asemel "Ametikirjeldus eng" ning vajuta nuppu "loo fail"
  2. Prindi allkirjastamiseks, skanni allkirjastatud ametikirjeldus, lae trükifaili asemele. 
 22. Suunamine:
   1. Suuna rolliga "Allkirjastamiseks" töö vahetule korraldajale
   2. Suuna rolliga "Allkirjastamiseks" struktuuriüksuse juhile
   3. Suuna rolliga "Allkirjastamiseks", töötajale või jaga allkirjastamiseks tulevasele töötajale (juhend).
   4. Suuna rolliga "Allkirjastamiseks" tööandja volitatud esindajale (Kristi Kuningas)
   5. Suuna rolliga "Teadmiseks", üksuse dokumentidega tegelevale personaliosakonna arvestajale.

Näidis: sekretäri ametikirjeldus

Kui soovid sekretäri ametikirjeldust sisestada, siis võid näidise aluseks võtta klõpsates nupul "Dubleeri".

Info

Sisuliste küsimustega pöördu: