Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

DHIS-is saab menetleda järgmisi lisatasusid:

  • lisatasu täiendavate ülesannete eest;
  • lisatasu juhtimisülesannete eest;
  • individuaalne tulemustasu;
  • üksuse tulemustasu;
  • doktorandi juhendamise tulemustasu;
  • preemia.

Erandiks on eritingimustes tehtud töö tasustamise esildis, kuhu märgitakse ületundide, riigipühal või öösel töötatud tundide arv - need esildised tuleb kas paberil või digitaalselt allkirjastatuna edastada personaliosakonda hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.


Note

Soovitame vormistada ühe lisatasu esildise kui mitmele töötajale on vaja vormistada lisatasud, mille põhjendused ja ajavahemikud on samasugused. Lisatasu saajale ei ole vaja käsitsi suunamist teadmiseks teha, sest suunamine läheb automaatselt kui personaliosakonna töötaja on esildise menetlenud.

Igakuist lisatasu ei saa pärast 25. kuupäeva vormistada enam jooksva kuu eest, väljamakse alguskuupäev peab jääma järgmisesse kuusse. NB! Igakuise lisatasu saab määrata kuni ametinimetusega seotud lõpukuupäevani. Kui ametinimetuse järel on kuvatud ainult üks kuupäev, tähendab see tähtajatut töölepingut. Eelneva perioodi eest lisatasu maksmiseks tuleb vormistada ühekordne tasu.

Kui 30. oktoobril vormistatakse igakuine lisatasu perioodiks 01.10–31.12.2018, siis tuleb vormistada oktoobris täidetud lisaülesannete eest ühekordne lisatasu ning perioodiks 01.11–31.12.2018 esitada teine esildis igakuise lisatasu maksmiseks. Nii jõuavad kõik igakuiselt määratud lisatasud personali- ja rahanduse andmebaasi enne palgaarvestuse alustamist.

Alates 1. märtsist 2019 tuleb esildis Esildis ühekordse lisatasu maksmiseks täiendavate tööülesannete eest tuleb vormistada kahe kuu jooksul pärast töö tegemise alguskuupäeva. Seega kui täiendavate tööülesannetega alustatakse näiteks 10. veebruaril, siis ühekordse lisatasu esildis tuleks vormistada hiljemalt 10.  aprillil aprillil (st hiljemalt kaks kuud pärast töö tegemise alguskuupäeva). Kui täiendavaid tööülesandeid täidetakse pikemalt kui kahe kuu jooksul, tuleks töötajale vormistada igakuine lisatasu. Juhul kui igakuiselt makstava lisatasu summat ei ole võimalik täpselt määrata (nt töö maht on kuude lõikes erinev), on võimalus vormistada regulaarselt (igakuiselt või üle kuu) ühekordseid lisatasusid.

...