Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Info

Kiirjuhend avaliku videokonverentsi loomiseks Teams Live Event lahenduse kaudu.


Note

Kui Teil tekib sündmuse loomisel probleeme, palun võtke ühendust arvutiabiga.Info

Guidance to produce large videoconference using Teams Live Event solution.


Note
 • If you experience problems with creating an event, please contact the IT Helpdesk. Table of Contents

Taust

Microsofti meeskondade väljatoomisruumid on saadaval avalikus eelvaates. Breakout-toad võimaldavad koosolekute korraldajal jagada teie osalejad mitmesse veebiruumi, et neid Microsoft Teamsis arutada ja koostööd teha.

Background

Microsoft Teams Breakout Rooms are available in a public preview. Breakout rooms allow a meeting organizer to split your attendees into multiple online rooms for discussion and collaboration in Microsoft Teams.

Breakout kasutus / Breakout usage


Samm / StepOlulised asjaolud / Important factsEkraanitõmmised / Screenshots
1

Breakout tubade loomine / Creating breakout rooms


 • Oma ruumide loomiseks peate praegu kasutama töölauarakendust Teams (mitte mobiili- või veebirakendust) ja peate olema koosoleku korraldaja. Ainult koosoleku korraldaja saab luua puhkeruume.

 • Klõpsake koosoleku tööriistaribal nuppu Breakout rooms.

 • Valige, kui palju ruume soovite (kuni 50), ja otsustage, kas soovite, et osalejad jaguneksid juhuslikult ja ühtlaselt jaotustubade vahel või soovite ruumid käsitsi korraldada.
 • Kui ruum on loodud, peaks kõigi kõrval olema kiri Suletud; nad ei ole veel ühinemiseks saadaval ega ole saadaval enne, kui olete need avanud.

 • Breakouti ruumis olevaid faile, salvestisi ja märkmeid saab vestluses kasutada. Teie ja teie õppurid saavad pärast toa sulgemist neile materjalidele juurde pääseda, kuid õpilased ei saa vestelda ega täiendavaid materjale lisada.

 • To create your rooms, you must now use the Teams desktop application (not a mobile or web application) and be the meeting organizer. Only the meeting organizer can create rest rooms.
 • Click the Breakout rooms button on the meeting toolbar.
 • Choose how many rooms you want (up to 50) and decide whether you want participants to be randomly and evenly distributed between the distribution rooms or whether you want to arrange the rooms manually.
  When the room is created, it should have the text Closed next to everyone; they are not yet available for joining and will not be available until you open them.
 • Files, recordings, and notes in the breakout room can be used in the conversation. You and your students will be able to access these materials after the room is closed, but students will not be able to chat or add additional materials.2

Osalejate määramine ruumides / Participant dividing into rooms

 • Kui valisite automaatselt, määratakse osalejatele juba eri Breakouti ruumid.
 • Osavõtjate käsitsi lisamiseks ruumidele tehke järgmist:
  1. Laiendage loendit jaotises Määra osalejad.
  2. Viige kursor õppurite nimede kohale, kuni kuvatakse märkeruudud. Valige märkeruudud, valides tudengid.
  3. Valige Nupp Rohkem suvandeid > rohkem suvandeid ja valige loendist soovitud ruum.
  4. Korrake seda toimingut, kuni kõik tudengid on tubadesse määratud.
  5. Breakouti ruumile määratud osalejate vaatamiseks laiendage ruumi nime kõrval olevat noolt.

 • If you select automatically, participants will already be assigned different Breakout rooms.

 • To manually add participants to a room, do the following:
  1. Expand the list in the Assign Participants section.
  2. Move the cursor over the student names until the check boxes appear. Select the check boxes to select students.
  3. SelectNupp Rohkem suvandeidmore options and select the desired room from the list.
  4. Repeat this process until all students have been assigned to the rooms.
  5. To view participants assigned to a breakout room, expand the arrow next to the room name.3

Tubade ümbernimetamine / Renaming rooms

 • Nimetage oma Breakout ruumid, et kajastada väikseid üliõpilase rühmi või projekte.

  1. Valige ruumi kõrval Nupp Rohkem suvandeid > rohkem suvandeid ja seejärel nimetage ruum ümber.

  2. Tippige uus nimi ja valige Nimeta tuba ümber.


 • Designate your breakout rooms how you see fit.
  1. Select Nupp Rohkem suvandeid > more options next to the room, and then rename the room.
  2. Type a new name and select Rename room.


4

Alusta Breakout ruum / Start a Breakout room


Ruumide ükshaaval alustamiseks tehke järgmist:

 • Valige ruumi kõrval Nupp Rohkem suvandeid > rohkem suvandeid ja seejärel avage ruum.

Kõigi tubade korraga alustamiseks tehke järgmist:

 • Valige avatud ruumid.

On teada, et toad on edukalt avatud, kui nende olek muutub avatuks.


To start one room at a time, follow these steps:

 • SelectNupp Rohkem suvandeid > more options next to the room, and then open the room

To start all rooms at once, do the following:

 • Select open rooms.

It is known that rooms are successfully opened when their status becomes open.


5

Breakout ruumiga liitumine / Joining a breakout room • Ruumiga liitumiseks ja selle edenemise kontrollimiseks tehke järgmist.

  1. Valige ruumi kõrval Nupp Rohkem suvandeid > rohkem suvandeid ja seejärel Liituge ruumiga.

  2. Valige tagasta , kui olete valmis lahkuma Breakouti toast ja naasma põhikoosolekule.


 • To join a room and check its progress, do the following:
  1. Next to the room, select Nupp Rohkem suvandeid> more options and then Join room.
  2. Choose return when you are ready to leave the Breakout room and return to the main meeting.6

Saada teateid Breakout ruumidesse / Send an announcements to breakout rooms

 • Koosoleku korraldaja saab koosoleku vestluse kaudu edastada teatesõnumi kõikidesse ruumidesse, nii et kõiki ruume kõiki teavitatakse nende sessioonide ajal uuendustest, muudatustest või uudistest.
 • Kuulutuse loomiseks klõpsake paanil Breakout Rooms ellipsidel ja valige Tee teadaanne. Kirjutage hüpikaknas oma teade ja vajutage siis Saada.

 • The meeting organizer can send a notification message to all rooms via the meeting chat, so that all rooms are notified of any updates, changes or news during all sessions.
 • To create an announcement, click on the ellipses in the Breakout Rooms panel and select Make an announcement. Write your message in the pop-up window, then press Send.

7

Osalejate uuesti määramine / Reassignment of participants

 • Erinevatele Breakouti tubadele eraldi liikumiseks.

Märkus: Praegu saate osalejaid ainult siis, kui Breakouti toad on suletud.

Osalejate ükshaaval paigutamiseks tehke järgmist:

 1. Laiendage osalejate loendit Breakouti ruumis.

 2. Liikuge kursoriga üle õpilase nime ja valige kuvatav ruut.

 3. Valige Nupp Rohkem suvandeid > rohkem suvandeid ja seejärel Breakout Room, kuhu soovite õpilase viia.


 • For separate movement in different Breakout rooms.

Note: Currently, participants are only available when Breakout rooms are closed.

To place participants one by one, do the following:

 1. Expand the list of participants in the Breakout room.
 2. Hover over the student's name and select the check box that appears.
 3. SelectNupp Rohkem suvandeid > more options and then the Breakout Room to which you want to take the student.

8

Vestelge osalejatega Breakout ruumis / Chat with participants in the Breakout Room

Iga Breakout toas on oma vestlus. Teie ja õpilased pääsete sellele juurde oma vestluste nimekirjast ja vestluse st, nagu tavalised koosolekud.

 • Kui alustate ruumi, lisatakse tudengid ainult Breakouti tuppa. Need eemaldatakse kohe, kui ruum on suletud.

 • Sul on juurdepääs kõigile Breakout Room vestlused.

 • Õpilased saavad endiselt vaadata vestluste ajalugu ja kõiki faile, mis on jagatud pärast Breakouti ruumi sulgemist.Each breakout room has its own conversation. You and your students can access it from your chat list and chat, like regular meetings.

 • When you start a room, students are only added to the Breakout room. They are removed as soon as the room is closed.
 • You have access to all Breakout Room chats.
 • Students can still view chat history and any files shared after the Breakout room closes.9

Breakout-ruumi lisamine või kustutamine / Add or delete a breakout room

Täiendava Breakout toa lisamiseks tehke järgmist. 

 • Valige Lisa tuba. Anna oma uuele ruumile nimi ja Kinnita.

 • Lisage eespool toodud juhiseid kasutades ruumis osalejaid.

Breakout-ruumi kustutamiseks tehke järgmist.

 • Valige ruumi kõrval Nupp Rohkem suvandeid > rohkem suvandeid ja seejärel kustutage ruum.


To add an additional breakout room, follow these steps:

 • Select Add room. Give your new room a name and Confirm.
 • Add participants to the room using the instructions above.

To delete a breakout space, follow these steps:

 • Select Nupp Rohkem suvandeid> more options next to the room, and then delete the room.


10

Sulgege Breakout ruumid / Close the breakout rooms

Eraldi tubade sulgemiseks tehke järgmist.

 • Valige ruumi kõrval Nupp Rohkem suvandeid > rohkem suvandeid ja seejärel sulgege ruum.

Kõigi tubade korraga sulgemiseks tehke järgmist.

 • Valige Sule toad.

Teate, et ruumid on suletud oleku muutmisel edukalt suletud.

 • Valige Jätka , kui kõik on tagasi oma Breakout Rooms ja oled valmis kohtuma suurema rühmana.


To close individual rooms, do the following:

 • Select Nupp Rohkem suvandeid > more options next to the room, and then close the room.

To close all rooms at once, do the following:

 • Select Close rooms.

You know that the rooms were successfully closed when you changed the closed state.

 • Select Continue when everyone is back in their Breakout Rooms and you are ready to meet as a larger group.


11

Muuda Breakout ruumi sätteid / Change Breakout room settings

Vaikimisi määratakse Breakouti toad automaatselt, et viia õpilased automaatselt avatud ruumidesse. Kui soovite seda seadet muuta, tehke järgmist.

 1. Valige Nupp Rohkem suvandeid > rohkem suvandeid > tubade sätted.

 2. Märkige ruut, et inimesi automaatselt avatud ruumidesse viia.

Kui automaatne säte on välja lülitatud, saavad õpilased teate, mis palub neil liituda Breakouti ruumiga.


By default, Breakout rooms are automatically assigned to automatically take students to open spaces. If you want to change this setting, follow these steps:

 1. Select Nupp Rohkem suvandeid > more options > room settings.
 2. Check the box to automatically move people to open rooms.

When the automatic setting is turned off, students will receive a message asking them to join the Breakout room.


12

Kuidas liituda koosolekuga? / How to join a meeting?

Saate liituda Breakout toad töölaua, iOS-i või Androidi meeskonnaga.

 1. Avage Calendar rakenduse ribal kalender.
 2. Leidke klassi koosolek ja avage see ning valige Liitu.

You can join the Breakout Rooms team on your desktop, iOS or Android team.

 1. Open the calendar in the Calendar application bar.
 2. Scroll to a class meeting, and open it, and select Join.

13

Breakouti ruumiga liitumine / Joining a breakout room

Iga Breakout toas on oma vestlus. Pääsete sellele juurde oma vestluste nimekirjast ja vestluse st Breakouti toas.

 • Sind lisatakse Breakouti tuppa, kui teie juhendaja alustab ruumi. Toa sulgemisel eemaldatakse teid vestlusest.

 • Saate siiski vaadata vestluste ajalugu ja kõiki faile, mis on pärast Breakouti sulgemist ühiskasutusse antud, sh koosoleku Lindistused.


Each breakout room has its own conversation. You can access it from your chat list and chat in the Breakout room.

 • You will be added to the Breakout Room when your instructor starts the room. Closing the room will remove you from the conversation.
 • However, you can view the chat history and any files that have been shared since the Breakout closed, including Meeting Recordings.

14

Kuidas vestelda Breakout ruumis? How to Chat in a Breakout Room?

 • Vaikimisi teisaldatakse teid määratud Breakouti tuppa niipea, kui teie juhendaja ruumi avab. Teie osas pole vaja midagi teha.

 • Kui teie instruktor on automaatse seadistuse välja lülitanud, kuvatakse teile teade avatud Breakouti ruumist. Ruumiga liitumiseks valige töölauaga liitumine või liitumine mobiiliga.

 • Kui liitute mobiilsideseadme kaudu, ärge liikuge koosolekust eemale, kui teie juhendaja häälestab ruume.

 • Teatisi saadetakse ka põhikoosolekuga liitumiseks või teise tuppa teisaldamise korral.


 • By default, you will be moved to the designated Breakout room as soon as your instructor opens the room. There is no need to do anything about you.
 • If your instructor has turned off automatic setup, you will be notified of an open Breakout room. To join a room, select join desktop or join mobile.
 • If you are joining from a mobile device, do not move away from the meeting while your tutor is setting up the rooms.
 • Notifications are also sent to join the main meeting or to move to another room.