Oluline

NB! Õppekava 2024/2025. õa versiooni peab sisestama ÕIS 1-s.
Üksnes doktoriõppe programmi versioon tuleb sisestada ÕIS 2-s.


Warning

NB! The version of the curriculum for the 2024/2025 academic year must be entered in SIS 1.
Only the doctoral programme version must be entered in SIS 2.
Moodulite lehe tegevused

Module page activities

Moodulite lehe salvestamise eripära

Ära unusta sisestatud andmeid salvestada.
Moodulite leht erineb teistest plokkidest, kus on andmeid vähem ja salvestamise nupp on pidevalt näha.
Salvestamise nupp on moodulite lehel kõige all. Kui moodulite puu on väga pikk, peab kerima lehe alla lõppu, et salvestamise nupp ilmuks nähtavale. Samuti saab üleval moodulite kohal nupu Sulge kõik / Ava kõik abil (pildil toiming 1) korraks sulgeda kõik moodulid.


NB!
Moodulite teabe salvestamiseks on esmalt vaja, et kõigil moodulitel oleks täidetud vähemalt mooduli kohustuslikud väljad (tärniga märgitud): nimetus, maht EAP-des, üldeesmärgid (selle mooduli andmete akna kolmandal lehel).
Ajutiselt, kiiremaks edasiliikumiseks, võib sinna sisestada näiteks teksti pooleli, mille saab hiljem asendada õige sisuga.
Kui kõigil moodulitel on need kohustuslikud väljad täidetud ehk iga mooduli juures pliiatsiikoon on roheline (2), siis saab salvestada (3) moodulite lehe tervikuna.
Kui loodud/pooleli on mitu eriala plokki, siis peab kõigile erialadel kõigil moodulitel olema pliiatsiikoon roheline.
Pärast salvestamist värskenda ka veebilehitsejat, siis on näha, kas muudatused salvestusid.
Alles seejärel tasub asuda moodulites ka muu sisu täitmise juurde ja luua alammooduleid.

Tulevikus on võimalus salvestada ka nii, et kõik pliiatsiikoonid ei pea kohe rohelised olema.The specifics of saving the module page

Do not forget to save the entered data.
The module page is different from other blocks, where there is less data fields, and the save button is constantly visible.
The save button is at the bottom of everything on the modules page. If the module tree is very long, you need to scroll down to the bottom of the page so that the save button appears in plain sight. Also above the modules at the top, using the Close All / Open All button (step 1 in the picture) you can briefly close all modules.


NB!
It is first necessary that all modules have at least the mandatory fields (marked with an asterisk) filled in: name, volume in ECTS, general objectives (on the third page of the data window of the module).
Temporarily, for faster filling, for example, text in progress can be inserted there, which can later be replaced with the correct content.
If all modules have these mandatory fields filled in, i.e. the pencil icon is green for each module (2), then module page can be saved (3) as a whole.
If several speciality blocks have been created / in progress, then all modules in all speciality blocks must have a pencil icon green.
After saving also refresh the web browser, you will see if the changes were saved.
Only then it is time moving on to filling in other content in the modules and creating submodules.

In the future, there will also be an opportunity to save so that not all pencil icons need to be green right away.Moodulite lehe avamine

Moodulite lehe avamiseks on kaks viisi:
a) otsetee – vajuta õppekava versiooni vaates pliiatsi ikoonil ja seejärel vali Moodulid;


b) vajuta õppekava versiooni vaates pliiatsi ikoonil ja seejärel vali Muuda.
Muutmisvaates moodulite plokis vajuta all paremal Ava moodulite leht.


Seejärel ilmuvad moodulid (moodulite puu), millesse peab andmed sisestama.


Kolmetäpi või pliiatsi ikooniga menüüdes saab teha valikuid. Kõrgema taseme menüü pliiatsi ikooni abil (1) saad lisada erialasid, mooduleid sellele erialale ning eriala andmeid muuta.
Alama taseme menüü mooduli rea lõpus pliiatsi ikooni abil (2) saad lisada alammooduleid ja neid muuta. Samuti lisada moodulisse õppeaineid.

Kui vajutada menüüs Muuda, saab muuta kas eriala või mooduli andmeid.


Modules page opening

There are two ways to open modules page:
a) shortcut – press on the pencil icon in the curriculum version view, and then select Modules;


b) in the curriculum version view, press on the pencil icon and then select Change.
In the editing view in modules block press Open modules page at the bottom right.


Then modules (tree of modules) will appear in which you need to enter data.


There are three-dot or pencil icon menus. Higher level menu pencil icon (1) allows to add specialities, modules to speciality and change speciality data.
Lower level menupencil icon at the end of module line (2) allows to add submodules and change them. Also add a course to the module.

To add or change data about speciality or module press Change.


Moodulite lehel eriala/ploki lisamine ja muutmine

Moodulite lehel lisatakse õppekava versiooni praegu vaid need erialad, mida sellel õpetamise aastal õpetama hakatakse ja millele toimub vastuvõtt.
Seega, kui õppekavas on näiteks viis eriala, aga selle aasta versioonis õpetatakse vaid kahte, on vaja versioonis sisestada üksnes kahe eriala moodulipuu.

Eriala lisamine/muutmine on ühesammuline toiming. Kõige ülemise pliiatsi ikoonil vajutades vali seejärel Lisa eriala plokk.
NB! Esimene eriala plokk on vaikimisi juba loodud, ei peagi nuppu vajutama. Seda plokki saab kohe täitma ja täiendama hakata.

Ülemmoodul akna ülaservas on siin õppekava nimetus. Eriala nimetus sisestatakse väljale Eriala nimetus, kirjuta sinna asemele eriala nimetus, sest vaikimisi on seal kas õppekava nimetus või tekst Uus plokk".
Seejärel täida andmeväljad ning kinnitamiseks vajuta nuppu Muuda.


Eriala liik – sellel andmeväljal on järgmised valikud:
peaeriala plokk – kasutatakse BA õppekavas peaeriala, teistes õppekavades eriala puhul;
kõrvaleriala plokk – vaid BA õppeastmel kõrvaleriala jaoks;
infoplokk – mittevalitavate plokkide jaoks, nt välisõpingud, eeldusained jm, kus on üksnes teave;
liigita plokk – kui on veel mingeid vabalt valitavaid mooduleid, mis ei sobi pea- või kõrvalerialasse, need saab panna sellesse plokki.

Eriala sihtrühm – sellel andmeväljal on järgmised valikud:
sisemoodul – mõeldud vaid selle õppekava üliõpilastele;
välismoodul – mõeldud vaid teiste õppekavade üliõpilastele (kasutatav bakalureuseõppes);
ühismoodul – mõeldud nii selle kui ka teiste õppekavade üliõpilastele (kasutatav bakalaureuseõppes).

Eriala valiku liik – sellel andmeväljal on järgmised valikud:
kohustuslik – nt kui on vaid üks (pea)eriala
vabalt valitav – nt kõrvalerialade puhul, neid võib valida ka mitu. Samuti liigita ploki puhul
kohustuslik/valikuline – kui õppijal on kohustus valida mitme sama liigiga ploki hulgast. Nt kui on mitu (pea)eriala


Peaeriala on mõeldud vaid sama õppekava õppijaile ehk on sisemoodul. (Pea)eriala valiku liik on kas kohustuslik (kui on üks eriala) või kohustuslik/valikuline (kui on mitu), sest ühe eriala peab õppekavast valima.
Rakenduskõrghariduse õppekava eriala sihtrühm on tavaliselt samuti sisemoodul.


Adding or changing speciality/block on the modules page

Currently, only those specialities that will be taught in this year of teaching and admission will take place will be added to the modules page. Therefore, if, for example, there are five specialities in the curriculum, but only two are taught in this year's version, it is necessary to enter only the module tree of two specialities in the version.

Adding/changing speciality data is one-step action. Press on the icon of the very top pen, then select the Add speciality block.
NB! The first speciality block is already created by default, you do not need to press the button. This block can be  filled and complemented immediately.

Parent module at the top is name of curriculum. Speciality title is the field for the name of speciality. By default you can see the name of the curricula or just text "New Block" there. Replace the existing text by writing name of speciality instead.
Then fill in description fields and then press the Change button to confirm.


Speciality type
this data field has the following options:
main specialisation – used in the BA curriculum for the main specialisation, in other curricula for the speciality;
minor specialisation – only at the BA level of study for the minor specialisation;
information – for non-elective blocks, e.g. Study Abroad, prerequisite subjects, etc., where only information is contained;
unclassified – if there are any other optional modules that do not fit in the main specialisation / speciality or minor specialisation, this type of block is for those modules.

Speciality target groupthis data field has the following options:
internal module – intended only for students of this curriculum;
external module – intended only for students of other curricula (usable for bachelor studies);
joint module – designed for students of this and other curricula (usable for bachelor studies).

Speciality selection typethis data field has the following options:
required – e.g. if there is only one main specialisation / speciality
optional – e.g. for minor specialisation blocks, several of them can be selected. Also for unclassified blocks
electional – if this type of learner is obliged to choose one or more block(s) from several blocks. E.g if there are several main specialisationis / specialities


The main specialisation is intended only for students of the same curriculum, so it is an internal module. Speciality / main specialisation selection type is either required (if there is only on speciality in the curriculum) or elective (if there are multiple specialities), as one speciality must be selected from the curriculum.
The speciality target group of the curriculum of professional higher education is usually an internal module as well.


Mooduli ja eriala ploki dubleerimine


Nii eriala plokki kui ka eriala moodulipuus asuvat moodulit on võimalik dubleerida, et sama sisu ära kasutada ja käsitsitööd vähendada.

Kui õppekavas on mitu eriala, saab täita ära ühe eriala ning seda dubleerida. Seejärel juba igas erialas täpsemalt lisada/eemaldada osi, mis ei sobi.
Pärast ühe eriala andmete täitmist, ning olles selle eriala vaates, vajuta kõige ülemisel pliiatsiikoonil ning vali Dubleeri.

Mooduli ja alammooduli puhul on mooduli real pliiatsiikoon ja ka sealt saab valida Dubleeri.

Duplication of module and speciality block


It is possible to duplicate both the speciality block and the module in the speciality module tree in order to take advantage of the same content and reduce manual work.

If there are several specialities in the curriculum, one specialty can be completed and duplicated. Then, in each specialty, more precisely add/remove parts that are not suitable.
After filling in the data of one speciality, and being in the view of this specialty, press on the top pencil icon and select Duplicate.

In the case of a module and a submodule, the module line has a pencil icon, and from there, too, you can select Duplicate.

Plokkide järjekorra muutmine moodulite lehel

Plokkide (eriala, peaeriala, kõrvalerial, välisõpingud jm) järjekorda vasakult paremale saab vabalt muuta. Näiteks kui on soov panna peaerialad ettepoole ehk vasakule poole.

Sammud:
1) mine õppekava versiooni moodulite lehe muutmisvaatesse;
2) kõige ülemisel pliiatsiikoonil vajutades on loendis valik "Muuda järjestust", vali see;
3) lohista ploki nimetuse ees olevast märgist kinni hoides see plokk sobivasse paika. Kui loend on pikk, keri akna sees üles-alla, et kõiki näha;
4) kui muudatused on tehtud, sulge see aken;
5) salvesta – vajuta moodulite lehel kõige all oleval nupul "Salvesta".


Changing the order of blocks on the modules page

The order of the blocks (Specialisation, Main specialisation, Minor specialisation, Study Abroad, etc.) can be freely changed from left to right. For example, if there is a desire to put the main specialisations forward, that is, on the left side.

Steps:

1) go to the edit view of the module page of the curriculum version;
2) by pressing on the pencil icon in upper-right corner, the list will have the option "Change order", select it;
3) drag the block to the appropriate place, holding the mark in front of the block name. If the list is long, scroll up and down inside the window to see all names;
4) when the changes have been made, close this window;
5) save – click on the "Save" button at the bottom of the modules page.


Mooduli/alammooduli lisamine ja muutmine

Kõrgema taseme menüü (1) võimaldab lisada
a) erialasid ja b) mooduleid eriala juurde ning neid muuta.
Alama taseme menüü mooduli rea lõpus (2) võimaldab lisada alammooduleid ja neid muuta.

Erialale mooduli lisamiseks vajuta kõrgema taseme menüü avamiseks (1) ning vali Lisa alammoodul.

Moodulisse alammooduli lisamiseks vajuta mooduli menüü avamiseks (2) ning vali Lisa alammoodul.
Samal moel saad omakorda ka alammoodulile alam-alammooduli lisada. Nt alama taseme moodulid 2.1 ja 2.1.2 ja 2.1.2.4.

Võimalik on (alam)moodulit ka dubleerida, sama eriala puu sees, kuid teise erialasse seda dubleerida ei saa.
Salvesta! Salvestamise nupp on moodulite lehel kõige all, keri leht alla lõppu välja.
Enne moodulite lehelt lahkumist peab: 1) iga mooduli juures pliiatsiikoon olema roheline (kohustuslikud andmed on täidetud); 2) olema vajutatud Salvesta-nuppu, et salvestuks.
Seejärel võib värskendada ka veebilehitsejat, siis on näha, kas muudatused salvestusid.


Adding or changing module/sub-module

Higher level menu (1) allows to add
a) specialities and b) modules to speciality and change them.
Lower level menu at the end of module line (2) allows to add submodules and change them.

To add a module to a speciality, press on the higher-level menu (1) and select Add submodule.

To add a submodule to a module, press to open the module menu (2) and select Add submodule. In turn, you can add a sub-submodule to the submodule in the same way. E.g. sub-level modules 2.1 and 2.1.2 and 2.1.2.4.

It is also possible to duplicate a (sub)module, within a tree of the same speciality, but it cannot be duplicated in another speciality.
Save the data! The save button is at the bottom of everything on the modules page, scroll the page down to the end.
Before leaving the modules page: 1) the pencil icon next to each module must be green (mandatory data must be filled in); 2) the Save-button must be pressed to save.
After that, the web browser can also be refreshed, then it will be possible to see if the changes were saved.


Moodulite järjekorra muutmine

Lohista mooduli nimetuse ees olevast märgist kinni hoides see moodul sobivasse paika.
Näiteks moodul 2.2 asukohta 3.1 või moodul 4.2.2. asukohta 4.1.
Nummerdus muutub automaatselt.

Selliseid muudatusi saab teha vaid alama taseme e alammoodulitega (1.2, 2.5.1, 1.6.2.4, jne) omavahel nii ühe mooduli sees kui ka selle eriala moodulite vahel. Vajadusel lülita sisse või välja nupp "Moodulite lohistamine ainult kõrgemalt madalamale tasemele".
Esimese taseme (1., 2., 3., jne) mooduleid ei saa üksteise sisse paigutada ehk lohistada alammooduliks ja vastupidi.
Ühest (eriala)plokist teise plokki moodulit lohistada ei saa.

Muul juhul tuleb vajalik moodul käsitsi luua ning sisu kirjutada või kopeerida muu taseme moodulist ja too moodul kustutada.

Changing the order of modules

Drag the module to the appropriate location while holding the sign in front of the module name.
For example, module 2.2 to location 3.1 or module 4.2.2 to location 4.1.
The numbering will change automatically.

Such changes can only be made with submodules of sub-level e (1.2, 2.5.1, 1.6.2.4, etc.) both within one module and between modules of this speciality. If necessary, turn on or off the button "Modules dragging only from higher level to lower level".
Modules of the first level (1st, 2nd, 3rd, etc.) cannot be placed inside each other, i.e. dragged into a submodule and vice versa.
It is not possible to drag a module from one (speciality) block to another.

Otherwise, the required module must be manually created and the content written or copied from a module of another level and then that module must be deleted.


Mooduli/alammooduli andmeväljade täitmine

Andmete sisestamine on kolmesammuline toiming.

Esmalt täida üldinfo väljad, siis vajuta nuppu Jätka.

Mooduli sihtrühm ja mooduli valiku liik

Mooduli sihtrühm – sellel andmeväljal on järgmised valikud:
sisemoodul – mõeldud vaid selle õppekava üliõpilastele; Näiteks bakalaureuseõppe alusmoodulid saavadki olla vaid sisemoodulid.
välismoodul – mõeldud vaid teiste õppekavade üliõpilastele (kasutatav bakalaureuseõppes);
ühismoodul – mõeldud nii selle kui ka teiste õppekavade üliõpilastele (kasutatav bakalaureuseõppes).

Mooduli valiku liik – sellel andmeväljal on järgmised valikud:
kohustuslik – selle liigiga moodulid on õppijale alati automaatselt valitud ja valikut käsitsi muuta ei saa
vabalt valitav – saab vabalt valida/mittevalida ja valikut muuta
kohustuslik/valikuline – kui õppijal on kohustus valida mitme (alam)mooduli hulgast üks või mitu (võib ka kõik). Peab valima ja saab valikut muuta


Täida nüüd õpiväljundite andmed, seejärel vajuta nuppu Jätka.


Seejärel täida kirjelduse väljad ning kinnitamiseks vajuta nuppu Muuda.


Salvesta! Salvestamise nupp on moodulite lehel kõige all, keri leht alla lõppu välja.
Enne moodulite lehelt lahkumist peab: 1) iga mooduli juures pliiatsiikoon olema roheline (kohustuslikud andmed on täidetud); 2) olema vajutatud Salvesta-nuppu, et salvestuks.
Seejärel võib värskendada ka veebilehitsejat, siis on näha, kas muudatused salvestusid.


Fill in module/sub-module data fields

Entering module data is a three-step action.

At first fill in general info fields and then press the button Continue.

Target audience of the module and type of module selection

Module target groupthis data field has the following options:
internal module – intended only for students of this curriculum; For example, the base modules of bachelor studies can only be internal modules.
external module – intended only for students of other curricula (usable for bachelor studies);
joint module – designed for students of this and other curricula (usable for bachelor studies).

Module selection typethis data field has the following options:
required – modules of this type are always automatically selected for the student and the selection cannot be changed manually
optional – can be freely selected / not selected and the selection can be changed
electional – if student is obliged to choose one or more (sub)modules (may also all) from several (sub)modules. Student must select and the selection can be changed


Secondly, fill in learning outcomes and then press the button Continue.


Thirdly, fill in description fields and then press the Change button to confirm.


Save the data! The save button is at the bottom of everything on the modules page, scroll the page down to the end.
Before leaving the modules page: 1) the pencil icon next to each module must be green (mandatory data must be filled in); 2) the Save-button must be pressed to save.
After that, the web browser can also be refreshed, then it will be possible to see if the changes were saved.


Moodulisse õppeaine lisamine/kustutamine

Mooduli rea lõpus pliiatsi ikoonil vajutades saab menüüs valida Lisa õppeaine.
Avanevas otsingulahtris sisesta õppeaine koodi või nimetuse osa. Leia loetelust sobiv õppeaine ja vajuta selle nimetusel.


Õppeaine rea lõpus kolmetäpi menüül vajutades saad:
a) lisada alternatiivaine või
b) kustutada moodulist selle õppeaine.


Salvesta! Salvestamise nupp on moodulite lehel kõige all, keri leht alla lõppu välja.
Enne moodulite lehelt lahkumist peab: 1) iga mooduli juures pliiatsiikoon olema roheline (kohustuslikud andmed on täidetud); 2) olema vajutatud Salvesta-nuppu, et salvestuks.


Add/delete a course to a module

By pressing on the pencil icon at the end of the module line, you can select Add course in the menu.
In the search box that opens, enter part of the course code or part of the course name. Find a suitable course from the list and press on its name.


By pressing on the three-dot menu at the end of the course line, you will get:
a) add an alternative course, or
b) delete the course from the module.


Save the data! The save button is at the bottom of everything on the modules page, scroll the page down to the end.
Before leaving the modules page: 1) the pencil icon next to each module must be green (mandatory data must be filled in); 2) the Save-button must be pressed to save.


Välisõpingute plokk ja moodul

On vaid üksikud õppekavad, kus välisõpingud on kohustuslikud. Sel juhul sisestatakse välisõpingud peaeriala moodulipuusse tavalise kohustusliku (alam)moodulina.

Üldjuhul on välisõpingud õppekavas valikuline osa, see ei sisalda õppeaineid, vaid põhimõtete kirjeldust. Selle saab moodulite lehel sisestada eraldi plokina, samal liigenduse tasemel nagu eriala plokk (vt eespool Mooduli lehel eriala lisamine ja muutmine).


Välisõpingud ei ole õppekava moodulitele lisaks ja ei ole ette nähtud asendama ühtegi kindlat moodulit. Seega ei ole välisõpingute maht seotud õppekava teiste moodulite (valikmoodul jne) mahuga. Välisõpingud paneme kirja õppekava statuudi kohaselt, st üldjuhul mahuga 15 EAP-d.
Üliõpilane ei pea ÕIS 2s õppekavas välisõpingute moodulit valima ja välisõpingute raames tehtud õppetöö arvestatakse õppekava teistesse moodulitesse.
Välisõpingute moodulis on vaid valikuvõimaluste kirjeldus.

Kui õppekavas on mitu eriala ja välisõpingute soovitused igale erialale on erinevad ning tekst pikk, võib ka välisõpingute plokis teha mitu alammoodulit, iga eriala jaoks eraldi. Näiteks 1. Välisõpingud erialal üks (nimetus); 2. Välisõpingud erialal kaks (nimetus); 3. Välisõpingud erialal kolm (nimetus).


Ploki andmeväljadele sobivad sellised väärtused, vt pilti.
Eriala liik – infoplokk
Eriala sihtrühm – sisemoodul
Eriala valiku liik – vabalt valitav (erandina, tegelikult on see mittevalitav plokk)


Välisõpingute plokis olevale moodulile sobib nimetuseks samuti Välisõpingud, ka andmeväljadele sobivad väärtused on samad. Alamliigiks sobib liigita moodul.


Välisõpingute mooduli tekst

Kirjelduse lehe andmeväljadel või ÕIS1-s Mooduli valiku põhimõtete" juurde palun lisada, millist osa õppekavast on üliõpilastel on soovitatav väliskõrgkooli(de)s läbida. Kui on mooduleid, mida kindlasti ei saa väliskõrgkoolis läbida, siis lisada ka see teave. Kui kuskil veebis on täpsem kirjeldus, siis saab siia lisada veebiaadressi tekstina.
Näide: 

Valiku põhimõttedVälisõpingute moodulit ei saa valida, väliskõrgkoolis sooritatud ained arvestatakse teistesse moodulitesse. Välismaal on soovitatav täita oma õppekava valikmoodulit, samas saab erialaainetega täita ka teisi mooduleid, eelkõige erialamoodulit ja eriala lisamoodulit. Välismaal tehtud ainepunktide võrra on nende moodulite TÜ-s tehtav maht väiksem. Välisõpingute maht semestris on vähemalt 15 EAP-d. Lühemaks ajaks välismaale õppima minnes või praktikat läbides on välisõpingute maht väiksem. Info väliskõrgkoolide kohta leiab veebist SoleMOVE'ist, õppides saab võtta aluseks oma instituudi koostöölepingud.

On oluline rõhutada, et semestri väliskõrgkoolis õppides on 15 EAP mahus õppeainete sooritamine absoluutne miinimum ja välismaal tuleb koguda ainepunkte samas tempos kui koduülikoolis. Kui enne välismaale minekut on TÜ õppekava täidetud täpselt ettenähtud mahus, mitte rohkem ja välismaal õppida vaid miinimumahus, siis on oht jääda ilma stipendiumitest, mida välisõpingute järel on soov TÜ-s taotleda ja mis eeldavad 30 EAP sooritamist semestris. 
Kui välisõpingud on ÕIS 1 struktuuris seotud mooduliga (on pandud alammoodulina nt olemasolevasse valik- või erialamoodulisse), mille maht on väiksem kui 15 EAP-d, siis peab üle kontrollima, et valiku põhimõtete juures oleks semestri mahus õpingud kirjeldatud õige mahuga.  

Üldeesmärgid*Anda üliõpilasele kogemus toimetulekuks mitmekultuurilises keskkonnas ja võimalus omandada teadmisi, mis on seotud õpetatava valdkonnaga, kuid mida TÜ-s ei õpetata.

Õpiväljundid – (rahvusvaheliselt ja kultuuridevaheliselt pädev olemine tähendab bioloogile, juristile, filosoofile, ajakirjanikule või psühholoogile erinevaid teadmisi, oskusi. Palun lähtuda oma õppekava spetsiifikast).
1) omab kogemust toimimisest mitmekultuurilises ühiskonnas; 2) tuleb toime suhtlusega teistest kultuuridest pärinevate inimestega; 3) suudab omandada võõrkeelses keskkonnas õpitava eriala sõnavara; 4) ... .


Nii õppekava üldandmete kui ka versiooni andmete plokis Kirjeldus vaates on infoväli Täiendav informatsioon. Siia saab iga õppekava/versiooni kohta lisada info, mis selgitab: millise lisaväärtuse annavad välisõpingud õppekava läbimisel ja milline semester on parim aeg välisõpingute jaoks just selle õppekava raames.  ÕIS1-s palun lisada info välisõpingute ajaliste kriteeriumite kohta "Mooduli valiku põhimõtted" juurde. See on üliõpilase jaoks oluline info.


Study abroad block and module

There are only some curricula in which studies abroad are mandatory. In this case, the study abroad module must be included into the module tree of the main specialisation as a regular mandatory (sub)module.

Usually, studies abroad are an optional part of the curriculum. This module does not contain courses, but a description of the principles. It can be entered as a separate block on the modules page, at the same structure level as the speciality block (see above Adding or changing speciality on the modules page).


Studies abroad are not in addition to the modules of the curriculum and are not intended to replace any particular modules. Thus, the volume of studies abroad is not related to the volume of other modules of the curriculum (elective module, etc.) and in SIS 2 we enter it according to the statute of the curriculum, i.e. usually with a volume of 15 ECTS.
A student cannot and does not have to choose a module of study abroad in the curriculum in SIS, and studies carried out within the framework of studies abroad are included in other modules of curriculum.
In the study abroad module there is only a description of the options.

If there are several specialities in the curriculum and the recommendations for studying abroad for each speciality are different and the text is long, several sub-modules can also be made in the block, separately for each speciality. For example, 1. Studies abroad in the speciality one (title); 2. Studies abroad in the speciality two (title); 3. Studies abroad in the speciality three (title).


Following values are suitable for data fields in the block, see the picture.
Speciality type – information
Speciality target group – internal module
Speciality selection type – optional (as an exception, in fact, it is a non-selectable block)

 


The module in the Study Abroad block is called Study Abroad as well, the values suitable for the data fields are also the same. Unclassified module is suitable module type for this module

Study abroad module text

In the data fields on the description page, it is possible to add which part of the curriculum is recommended for students to complete in a foreign university(ies). If there are modules that definitely cannot be passed in a foreign university, then include this information as well. If there is a more detailed description somewhere on the web, then the web address can be added here as text.
For example, the content that is suitable for filling in the fields on the description page in the module is like this.

Choice principles

..........


Objectives* –

..........


Learning outcomes – (being internationally and interculturally competent implies a variety of knowledge, skills for a biologist, lawyer, philosopher, journalist or psychologist. Please proceed from the specifics of your curriculum).
..........


In the Description block of both the general data of the curriculum and the version data, there is an information field Additional information. Information about each curriculum/version can be added here, which explains: what added value studies abroad bring when completing the curriculum and which semester is the best time for studies abroad within the framework of this curriculum.

Moodulite täitmise erisused sõltuvalt õppekava tüübist

Differences in the completion of modules depending on the type of curriculum

Rakenduskõrghariduse, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe, magistriõppe õppekava moodulid

Kindlat struktuuri ja mahtu EAP-des pole. Tavaliselt on vaikimisi loodud üks-kaks tühja moodulit.


Professional higher education, integrated bachelor's and master's, master's study curriculum modules

There is no fixed structure and volume in ECTS. Usually, by default, one or two empty modules are created.


Bakalaureuseõppekava moodulid

Õppekava statuudiga on määratud moodulite kindel struktuur ja maht EAP-des. Vaikimisi on loodud peaeriala moodulite puu.
Peaeriala maht on tüüpiliselt 120 EAP-d. Lisada saab kõrvaleriala mahus 60 EAP-d, eraldi moodulipuuna.

Mingite erandite vajaduse puhul palun võta ühendust õppeosakonnaga.Bachelor's curriculum modules

By statutes of the curriculum the specific structure and volume of modules in ECTS is defined. By default, a tree of modules for the main specialisation is created.
The volume of the main specialisation is typically 120 ECTS. Minor specialisation 60 ECTS may be added, as a separate tree of modules.

If any exceptions are required, please contact the Office of Academic Affairs.Doktoriprogrammi moodulid

Õppekava statuudiga on määratud moodulite kindel struktuur ja maht EAP-des. Vaikimisi on loodud moodulite puu.

Doktoriõppe programm koosneb teadus-, arendus- ja loometegevuse moodulist (kokku 5460 tundi) ja õppetegevuse moodulist (kokku 780 tundi).
Õppetegevuse moodulis on kaks alammoodulit: ülekantavad oskused, erialased teadmised. Nende alammoodulite maht võib omavahel varieeruda, seda saab muuta. Näiteks 12 ja 18 EAP-d (312 h ja 468 h).Doktoriprogrammi andmete ja moodulite sisu kopeerimine varasemast versioonist

Versioon peab olema olekus Loomisel". Vajuta muutmiseks pliiatsiikoonil ja seejärel vajuta Muuda.
Nüüd ilmub nupp Ava kopeerimise aken. Vajuta sellel, et avada kopeerimise valikud.Võimalik on valida, millise õppeaasta versioonist ning milliseid osi kopeerida.
Kui valik on tehtud, vajuta Kopeeri.


Salvestamiseks ava seejärel ühekaupa kõik soovitud plokid. Moodulite plokis esmalt moodulite leht.


Salvesta iga ploki muudatused, vajutades nuppu Salvesta.


Kontrollimiseks võib värskendada veebilehitsejat, et näha, kas salvestus õigesti.
Nüüd saad jätkata kopeeritud sisu muutmisega.

Doctoral programme modules

By statutes of the curriculum the specific structure and volume of modules in ECTS is defined. By default, a tree of modules is created.

A doctoral programme consists of a module of research, development and creative work (5,460 hours in total) and a study module (780 hours in total).
The study module has two sub-modules: transferable skills, specialist knowledge. The volume of these submodules can vary among themselves, it can be changed. E.g. 12 and 18 ECTS (312 h and 468 h).


 

Copy data and module content from an earlier version of doctoral programme

Status of the version must be "To be created". Press the pencil icon to edit, and then press Change.
Now the Open copy page button will appear. Press on it to open the copy options.

 


It is possible to choose from which version of the academic year, as well as which parts to copy.
Once the selection has been made, press Copy.To save, then open all desired blocks one by one. In the modules block, first the modules page.


Save the changes to each block by pressing the Save button.


To check, you may refresh the web browser to see if the result is correct.
Now you can proceed to changing the copied content.

  • No labels