Oluline

NB! Õppekava 2024/2025. õa versiooni peab sisestama ÕIS 1-s.
Üksnes doktoriõppe programmi versioon tuleb sisestada ÕIS 2-s.


Warning

NB! The version of the curriculum for the 2024/2025 academic year must be entered in SIS 1.
Only the doctoral programme version must be entered in SIS 2.

Liigituse ploki väljad võivad olla juba täidetud õppekava üldandmete põhjal. Kui need väljade väärtused sobivad, pole vaja neid muuta.


The fields in classification block may be already filled in with values from general data of curriculum. If those values are appropriate there is no need to change them.


  • No labels