Oluline

NB! Õppekava 2024/2025. õa versiooni peab sisestama ÕIS 1-s.
Üksnes doktoriõppe programmi versioon tuleb sisestada ÕIS 2-s.


Warning

NB! The version of the curriculum for the 2024/2025 academic year must be entered in SIS 1.
Only the doctoral programme version must be entered in SIS 2.

Liigituse ploki osa välju, nt Vastuvõtutingimused ja Täiendav informatsioon võivad olla juba täidetud õppekava üldandmete põhjal.
Kuid selle ploki kõikide väljade sisu peab üle vaatama ning vajadusel muutma või täiendama.


Some fields in this block, e.g. Admission Requirements and Additional information, may already be filled in based on the general data of the curriculum.
But the contents of all the fields in this block must be reviewed and, if necessary, changed or complemented.


NB! Vabateksti väljadele (vastuvõtutingimused, lõpetamise tingimused, sisu lühikirjeldus, täiendav informatsioon) mahub praegu tekst pikkusega kuni 2000 tärki.

The free text fields (admission requirements, requirements for completing, short description, additional information) currently hold text with a length of up to 2000 characters.

  • No labels