Kinnitatud sisehindamise aruannet näevad kõik ÕISi sisselogitud kasutajad.


Aruande vaatamine

Kinnitatud aruande vaatamiseks tuleb minna õppekava üldinfo lehele ja vajutada nupule Sisehindamine (vt joonis).Sisehindamise analüüsi protsessi ajal on programmijuhil aruande täitmise vormi üleval paremas nurgas lehekülje ikoon  (vt joonis) aruande vaatamise lehele liikumiseks.


Samuti saab programmijuht aruande vaatamise lehele liikuda vajutades õppekava nimetusele sisehindamise vidinal (vt joonis).

Kinnitatud aruande ülesehitus

Aruande pealkirjas on aruande liik ja aasta. Pealkirja alla kuvatakse õppekava nimetus, maht ning kood (joonisel p 1).
Lisaks kuvatakse õppekava õppeaste, aruande täitmise keel ja aruande olek (joonisel p 2).


Aruanne koosneb kolmest plokist:

  • õppekava üldandmed;
  • õppekava õppijate statistika;
  • sisehindamise analüüs.


Õppekava üldandmed ja õppekava õppijate statistika annavad sisehindamise aruande lugejale taustinfot õppekava kohta.


Õppekava sisehindamise aruande analüüsi osas kuvatakse aruande täitmisel sisestatud tekst ning graafikud, mille põhjal programmijuht on järeldused teinud või tegevusi kavandanud.


The confirmed internal evaluation report is visible to all logged-in users of SIS. 


Viewing the report

To view the confirmed report, click the Internal evaluation button (see figure) on the curriculum general information page.

During the internal evaluation analysis process, the program manager has a page icon (see figure) in the upper right corner of the report completion form to navigate to the report view page. 

The programme director can also open the report page by clicking on the curriculum name in the internal evaluation widget (see figure). 

Composition of the confirmed report 

The title of the report is the type and year of the report. The title, volume and code of the curriculum are displayed under the title (Figure 1).

In addition, the level of study of the curriculum, the input language of the report and the status of the report are displayed (Figure 2). 

The report consists of three blocks:

  • general curriculum data;
  • curriculum learner statistics;
  • internal evaluation analysis. 


The general data of the curriculum and the statistics of the students of the curriculum provide the reader of the internal evaluation report with background information about the curriculum. 


The analysis of the internal evaluation report of the curriculum displays the text entered during the completion of the report and the graphs on the basis of which the programme director has drawn conclusions or planned activities.