Õppekeel(ed) – õppekaval saab I ja II õppeastmel olla vaid üks õppekeel.
Mitu õppekeelt või õppekeelte kombinatsioon(i) saab olla üksnes doktoriprogrammil. Kuid igale õppijale kehtib ainult üks keel.
Kui doktoriprogrammi õppetöö toimub valdavalt eesti keeles kuid möödapääsmatult vajalik on samal ajal ka inglise keel, on sobiv keel „eesti ja inglise".
Kui õppetöö toimub kas ainult eesti keeles või ainult inglise keeles, peab keeled märgistama rippmenüüs eraldi, 1) „eesti"  ja 2) „inglise". Võimalik on vajadusel märgistada mitu keelt ka kujul 1) „eesti ja inglise" ning 2) „inglise".
Doktoriõppe programmis lisatakse täpsemad keeled eriala ja kraadi plokis eriala juures. Doktoriõppe programmi kirjelduse plokis märgitakse alati „eesti ja inglise" ning „inglise" kui doktoriõppe üldised õppetöö keeled.

Teised vajalikud keeled –  õpiväljundite saavutamiseks vajalike teiste keelte alla kuuluvad need võõrkeeled, mis on vajalikud spetsialiseerumiseks, õppekava kohustuslike ja valikainete läbimiseks ja/või õppematerjali omandamiseks. Teiste keelte alla ei kuulu spetsialiseerumisega mitteseotud keeleõppe õppeained.


NB! Vabateksti väljadele (vastuvõtutingimused, üldeesmärgid, õpiväljundid, täiendav informatsioon) mahub praegu tekst pikkusega kuni 2000 tärki.

Vastuvõtutingimused – kirjeldus, kas on nõutav mingi haridustase või on vajalikud muud eeldused.

Üldeesmärgid – sisestage iga eesmärk eraldi reale. Rea lisamiseks vajutage + märgil.

Õpiväljundeid sissejuhatav lause – on vaikimisi välja pakutud sõnastus, soovi korral saab seda muuta.

Õpiväljundid – sisestage iga õpiväljund eraldi reale. Rea lisamiseks vajutage + märgil.

Täiendav informatsioonõppija jaoks muu vajalik teave. Näiteks kui praktika toimumiskoht on muu kui õppetöö toimumiskoht, või teave kuidas toimub õppetöö pandeemia puhul.


Study language(s)at the first and second level of study there can be only one study language.
Several study languages or combinations of languages are possible for doctoral programmes. But each student can choose only one study language.
If doctoral studies language is Estonian but at the same time also English language is necessary, select "Estonian and English".
If the studies are conducted only in Estonian or only in English language, add the languages separately from the drop-down menu 1) "Estonian" and 2) "English". Also a combination 1) "Estonian and English" and 2) "English" is a correct way, if necessary
In doctoral programme specified languages are added to each speciality in speciality and degree block. In doctoral programme description block always "Estonian and English" and "English" are used as typically requied languages for doctoral studies.

Other necessary languages – other language(s) necessary for achieving learning outcomes. For specialisation, obligatory and elective courses and/or obtaining compulsory study materials.


NB! The free text fields (admission requirements, general objectives, learning outcomes, additional information) currently hold text with a length of up to 2000 characters.

Admission requirements – description of whether a level of education is required or whether other prerequisites are necessary.

General objectives – enter each goal in a separate line. To add a line, press + sign.

Introduction text of curriculum outcomes – default proposed wording, it can be changed.

Learning outcomes – enter each learning outcome in a separate line. To add a line, press + sign.

Additional information – to inform students about possible additional conditions. For example if location of practical training differs from study venue (town) or information on how teaching is carried out in the event of a pandemic.


  • No labels