Child pages
  • Auditooriumid ja arvutiklassid

ESITLUSARVUTISSE SISSELOGIMINE:

Enne sisselogimist kuvatakse informeeriv teade – sisse tuleb logida ülikooli kasutajatunnuse ning parooliga. Juhul kui need puuduvad, logida sisse ajutise kasutajaga „kasutaja“ ning parooliaken tühjaks jätta. NB! Windows 10 puhul ajutise kasutajaga „kasutaja10“ ning parool „kasutaja10“.

Pärast esitlusarvuti kasutamist tuleb kindlasti välja logida!

 

PROJEKTORI(TE) KASUTAMINE:

Laptopi ühendamiseks kasutada laua peal olevat VGA-kaablit.

Muid juhtmeid mitte lahti ühendada!!!

Et valida erinevate sisendite vahel (esitlusarvuti, laptop), tuleb kasutada projektori puldi vastavaid funktsioone.

Projektor(id) pärast kasutamist kindlasti välja lülitada!

 

PROBLEEMIDE TEKKIMISEL:

C:\Users\martinbe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TY logo.png Paluda abi keemikumi infosekretäri käest või ühendust võtta Tartu Ülikooli arvutiabiga.

Arvutiabi üldtelefon: 737 5500 (lühinumber 5500)

E-post: arvutiabi@ut.ee


PESENTATION P R ESENTATION COMPUTER LOGIN:

Before logging in there appears an informational message - To log in to the computer You must use Your university’s username and password. If You do not have them, use the temporary account „kasutaja“ and leave the password empty. NB! When using Windows 10 use the temporary username „kasutaja10“ and password „kasutaja10“.

After using the computer be sure to log out!

 

USING THE PROJECTOR(S):

There is a VGA-cable on the table to connect your laptop to the projector.

Do not reorganize any other cables!!!

To choose from different devices (presentation computer, laptop) use the functions of the remote.

After using the projector(s) be sure to turn them off.

 

IF PROBLEMS OCCUR:

C:\Users\martinbe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TY logo.png Ask help from the infosecretary of chemicum or contact with our computer help.

Computer help: 737 5500 (5500)

E-mail: arvutiabi@ut.ee