Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Operatiivne info probleemidest ja lahendustest on kättesaadav siit - IT operatiivinfo / operational information

ITO töökorraldus eriolukorra ajal

Siin on lühike ülevaade sellest, millised on infotehnoloogia osakonna töökorralduse muutused seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 puhanguga.

Ole terve!

Erkki Leego, TÜ digiarengu juht

Organisation of work of the IT Office during emergency situation

This is a short overview of changes in the organisation of work of the IT Office resulting from the coronavirus COVID-19 outbreak. 

Let’s stay healthy! 

Erkki Leego, Chief Digital Officer, University of Tartu 

 1. ITO töötajatele on antud juhised töötada kaugelt ja tulla töökohale ainult hädavajadusel. See kehtib ka kasutajatoe töötajate kohta.
 2. Soovime ja soovitame tööd jätkata nii tavapäraselt kui võimalik.
  1. Infosüsteemi haldamine, probleemide lahendamine ja projektide elluviimine jätkuvad.
  2. Arutelud ja koosolekud tuleb teha planeeritud ajal ja mahus, aga korraldada need füüsilist kontakti vältides MS Teamsi vahendusel.
  3. Kaugtöötamise juhised ülikooliperele:
 3. Anna arvutiabile märku, kui soovid
  1. kaugnõupidamiste jaoks lisavahendeid – mikrofone, kõrvaklappe, kaameraid jm. Püüame kiiresti kõik vajaliku hankida;
  2. lauaarvuti töölt koju viia. Arvuti võib vajada lisaseadistamist, et see sisevõrgust väljaspool toimiks. Sülearvutid üldjuhul toimivad;
  3. luua kaugühenduse ülikooli sisevõrgus asuva targa seadmega (laboriarvuti, tööarvuti, juhtimisseade jm). Kaugühendus võib vajada seadistusi, mida saab teha vaid administraator.
 4. Eriolukorra ajal on arvutiabi kättesaadav iga päev kell 8–18.
  1. Meie poole saab pöörduda
  2. Üldjuhul anname abi kaugelt (nõu ja arvuti kaughaldus). Kohale tuleme ainult erakorralisel juhul.
  3. Juhised ja näpunäited digilahenduste kasutamise kohta leiad arvutiabi avalikust veebist ja ülikooli kasutajatunnusega digiarengu varamust.
 5. Me jälgime hoolsalt oma servereid ja teenuseid veendumaks, et nad peavad kaugtöö kasvule vastu. Reageerime igas olukorras võimalikult operatiivselt.
 1. The employees of the IT Office have received instructions to do distance work and come to the office only when it is absolutely necessary. This also applies to helpdesk specialists. 

 2. We want to continue our work as normally as possible and recommend the same to you. 

  1. We will continue administrating the information system, solving problems and implementing projects. 

  2. Discussions and meetings must be held at the planned time and in the planned volume, but using MS Teams to avoid physical contact. 

  3. Guidelines on distance work for the university members: 

   1. Recommendations for teaching staff to replace classroom teaching with e-learning 

   2. COVID-19. Distance work at the University of Tartu Frequently asked questions 

   3. Guidelines on cybersecurity 

 3. Contact the IT helpdesk if you need 

  1. additional devices for distance meetings – microphones, headphones, cameras, etc. We will try to purchase all the essential equipment as quickly as possible; 

  2. to take your desktop computer home. The computer’s settings may need additional modification to work outside the internal network. Laptops should work fine without changing settings; 

  3. set up remote desktop access to a smart device in the internal network of the university (lab computer, desktop computer, control device, etc). Remote access may require changing settings only an administrator is authorised to do. 

 4. During the state of emergency, you can contact the IT helpdesk every day from 8 to 18.  

  1. Contact us 

   1. by phone +372 737 5500; 

   2. in the self-service environment http://it.ut.ee; 

   3. by e-mail arvutiabi@ut.ee 

  2. As a rule, we will help you from distance (advice and remote administration of computers). We will come to your office only when it is absolutely necessary. 

  3. Guidelines on using digital solutions are in the public website of IT helpdesk and the digital development repository(requires the UT user account). 

 5. We will closely monitor our servers and services to ensure they withstand the increase in distance work. We will react as operatively as possible in any situation.