Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Iga õppija saab vaadata enda õppetöö tulemusi.
 • Õppetöö tulemusi näevad ka sobivate tööülesannetega töötajad, reguleeritud on see eriõigustega.
 • Õppija õppetöö tulemusi näeb ka õppija õppekoha andmetesse lisatud juhendaja.

Õppetöö tulemuste vaatamiseks vajutage oma üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormi ülaservas lingile Õppetöö tulemused või ÕISi pealehel lingile Üliõpilase edasijõudmine. Avaneb teie õppetöö tulemuste vaatamise vorm (vt joonis).

Antud juhendis on kajastatud järgmised teemad.

Õppetöö tulemuste esitus

 • Tulemuste kohta esitatakse järgmised andmed (vt joonis): ainekood, aine nimetus, aine maht, tulemuse kuupäev, hinne, hinde andnud õppejõu perekonnanimi ja protokolli (nt FL2011/2012-00978) või VÕTA-otsuse number (nt FL2011/2012-O176).

 • Protokollid võivad olla eri tähistega: (k), (s), (l) (vt joonis) ning need näitavad, mis olekus protokolliga või VÕTA otsusega on tegemist. Tähis (k) tähendab, et protokoll on kinnitatud ja enam selles üldjuhul muudatusi ei tehta. Tähis (s) tähendab, et protokoll on sisekasutuses ja sellesse saab lisada tulemusi. Tähis (l) näitab, et protokoll on loomisel olekus, sellesse on lisatud isikud, kuid tulemusi ei lisata sellesse enne, kui see on viidud olekusse sisekasutuses (s) ja protokoll on saanud endale numbri.

 • Kui isik on lisatud protokolli, kuid tulemust pole veel protokollitud (nt pole see veel selgunud), siis on veerus Hinne tumehall kast (vt joonis). Hinde selgumisel lisatakse see protokolli.

Protokollitud vahetulemuste esitus

Kui aines on protokollitud vahetulemused, nt kontrolltööde tulemused, siis kajastuvad need õppetulemustes järgmisel kujul (vt joonis).

Tulemuse "mitteilmunud" esitus

Tulemuse "mitteilmumine" esitamine toimub kahte moodi. Kui aine lõpeb eristava hindamisega (st tulemus on võimalik saada skaalal A-F), siis omab mitteilmumine väärtust 0 ja see esitatakse kujul mitteilmumine (0) (vt joonisel p 1). Kui aine lõpeb mitteeristava hindamisega (st tulemus on võimalik saada skaalal arvestatud-mittearvestatud), siis mitteilmumine numbrilist väärtust ei oma ja esitatakse kujul mitteilmumine (vt joonisel p 2).

Õppetöö tulemuste vaatamine inglise keeles

Kui soovite vaadata aineid ja nende tulemusi inglise keeles, vajutage nupule Inglise keeles (vt joonis). Tulemuste vaatamiseks uuesti eestikeelsena, vajutage nupule in Estonian.

Õppetöö tulemuste sorteerimine

Vaikimisi on tulemused järjestatud tulemu saamise kuupäeva järgi (veerg Kuupäev). Tulemusi saate sorteerida ainekoodi, nimetuse, mahu, hinde või õppejõu järgi. Sorteerimiseks vajutage vastava veeru pealkirja lingile.

Eri õppekohtade õppetöö tulemused

 • Õppetöö tulemusi näidatakse vormil õppekohtade kaupa.
 • Mitme õppekoha korral kuvatakse vaikimisi ühe (kehtiva) õppekohaga seotud tulemused. Selleks, et näha mingi teise õppekoha raames saadud õppetulemusi, valige rippmenüüst sobiv õppekoht (vt joonis).

 • Nupp Näita kõiki tulemusi (vt joonis) võimaldab vaadata kõikide õppekohtade kõiki õppetulemusi ühes vaates.

Kui isikul on mitu õppekohta, siis tema sel perioodil saadud õppetulemused kajastuvad kõigi nende õppekohtade küljes. Teemadest koosnevatelt täiendusõppeprogrammidelt pärast 24.11.2011 saadud tulemused ei kajastu vaikimisi samal ajal kehtiva teise õppekoha õppetöö tulemustes. Täiendusõppeprogrammiga saadud tulemused on vaja tasemeõppesse kanda VÕTAga.

Näide:
Tuuli Tudengil on samal ajal kaks õppekohta: bakalaureuseõpe alates 29.08.2012 ja täiendusõpe programmil P2PC.TK.171 „Läti keel I" ajavahemikul 14.09.2012 - 14.11.2012
P2PC.TK.171 eest 14.11.2012 saadud õppetulemus kajastub ainult täiendusõppe õppekohal ja ei kajastu tema bakalaureuseõppe õppekohal. Kui ta soovib seda tulemust arvestada bakalaureuseõppes, tuleb tal esitada VÕTA taotlus. Täiendusõppe VÕTAga arvestamisel peab olema asenduseks määratud alati tasemeõppe aine.

 

Keskmised hinded

Õppija õppetöö tulemuste põhjal kujunenud keskmisi hindeid (vt joonis) näidatakse õppetöö tulemuste vormi alaservas.

Kui õppijal on hindeid numbrilises ja tähelises hindamisesüsteemis, siis kuvatakse numbrilise ja tähelise hindamissüsteemi põhjal arvutatud keskmised hinded eraldi (vt joonis).

 • Aritmeetilise ja kaalutud keskmise hinde arvutamise põhimõtetest lugege peatükist "Keskmine hinne".
 • Real Arvestatud tulemusi näidatakse nende tulemuste arv ja kogumahtu EAPdes, mida vastava keskmise hinnete arvutamisel arvesse on võetud. Näiteks, kui kuvatud on 9 (33 EAP), tähendab see seda, et vastava keskmise hinde arvutamisel on arvesse võetud 9 tulemust ning nende  ainete mahtude summa on 33 EAP.
 • Veergu Eelmisel semestril (vt joonis) näidatakse ainult siis, kui õppija on saanud vastaval perioodil tulemusi, mille põhjal keskmine hinne saab kujuneda. Veeru sisu muutub iga semestri alguses vastavalt akadeemilises kalendris fikseeritud semestri piiridele. Keskmised hinded selles veerus arvutatakse nende tulemuste põhjal, mille tulemuse kuupäev (veerg Kuupäev) jääb vastavasse perioodi.

 • Kui VÕTAga arvestatud aine tulemuse kuupäev jääb õppekoha kestuse sisse, mõjutab see isiku vastava perioodi keskmist hinnet. Ehk näiteks, kui isik sooritas 2010/2011 kevadsemestril kuskil mujal, nt külalisüliõpilasena mõne aine ja kannab selle nüüd üle, siis mõjutab see tulemus tema 2010/2011 kevadsemestri keskmist hinnet.
 • Kui VÕTAga arvestatud aine tulemuse kuupäev on varasem õppekoha algusest, mõjutab see ainult keskmisi hindeid üle kõigi tulemuste ja üle kõigi positiivsete tulemuste.

Kontrolltööde tulemused

Lehe allservas (vt joonis) näidatakse käesoleva semestri kontrolltööde tulemusi (kui need on ÕISi sisestatud). 


Kontrolltööde tulemused on esitatud ka õppetööle registreerumise vormil vastava õppeaine juures veerus Muu info.

Atesteerimiste tulemused

Doktorantidele näidatakse õppetöö tulemuste lehe alaservas ka atesteerimiste tulemusi (vt joonis).