Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Excerpt

ÕISi kasutamise eelduseks on, et isikul on ülikooliga suhe, mille algus- ja lõpukuupäev on ÕISis fikseeritud. Suhe tekib isikule vastava aluskorralduse registreerimisel (nt immatrikuleerimise korraldus), käsitsi lisades või kantakse töölepingu või töövõtulepingu andmed üle personaliandmebaasist.

Näiteks, õppija andmed võivad küll varasemast ajast TÜ infosüsteemides olemas olla, kuid suhe tekib talle siis, kui ta vastava korraldusega immatrikuleeritakse, eksternina sooritajaks arvatakse vms. Suhte perioodiks saavad vastaval korraldusel olevad õppe algus- kuni lõpukuupäev ehk õppekoha kestus.


SEOTUD TEEMAD

Õppe lõpukuupäev
Õppeülesande täitja ja külalise suhte haldamine