Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4. Täitke väljad nagu on näidatud joonisel
Image Removed Image Added

5. Valige Change connection settings

...