Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Juhendi sisu on aegunud ja vajab uuendamist. Praegu kasutusel olevale versioonile 6.1.1 vastava ingliskeelse juhendi võib leida siit.

Sisukord
 

Mis wiki on?

Wiki on veebipõhine tarkvara, mis võimaldab inimeste omavahelises koostöös sisu hallata. Seejuures seda sisu mugavalt omavahel siduda ja paindlikult, vastavalt vajadusele struktureerida.

TÜ kasutusel olev wiki asub aadressil: https://wiki.ut.ee. Tegemist on Atlassiani wiki tarkvaraga, mis kannab nime Confluence.

Kuidas alustada

Profiili ja personaalsete sätete vaatamine ja muutmine

Enda profiili ja personaalsete sätete (nt wiki keele, teavituste) seadistamiseks vajuta paremas ülanurgas olevale ikoonile ja vali vastavalt Profiil (Profile) või Sätted (Settings) (vt joonis).

Uue teema lisamine

Confluence wikis hallatakse sisu teemade (Space) kaupa. On üldised teemad ning wiki kasutajate personaalsed teema.

Uue teema lisamiseks vajuta esilehel nupule Loo teema (Create Space).

Personaalne teema

Selle wiki tarkavara kasutajad saavad teha omale personaalse teema, milles hoida oma isiklikke asju, valmistada materjale ette vms. Vajadusel saab enda teemas loodud sisu liigutada väga mugavalt lehtede või lehtede perekondade kaupa mõnda teise teemasse.

Õigused

 • Iga uue teema looja saab vaikimisi endale selle teema administraatori õigused.
 • Õigused saab määrata esmalt gruppide ja isikute kaupa (muuhulgas avalikele kasutajatele) tervele konkreetsele teemale: Lehitse - Teema administreerimine - Õigused (Browse - Space Admin - Permissions).
 • Lisaks saab määrata õigused konkreetsele teema lehtedele: Tööriistad - Piirangud (Tools - Restrictions) või uue lehe lisamisel nupp Piiranguteta (Unrestricted) lehe allservas. Lehele määratud õigused laienevad automaatselt ka selle alamlehtedele, aga igale alamlehele saab vajadusel seadistada ka täiendavad piirangud.

Teema välimus

Teema välimust saab seadistada: Lehitse - Teema administeerimine - Teemad (Browse - Space Admin - Themes).

 • Documentation Theme võimaldab kasutada külgriba (joonisel p 1). Valik Configure theme vahendusel saab teemat konfigureerida - näiteks kuvada külgribale täiendavaid linke (joonisel p 2), seadistada mitu hierarhia tasandit lehti külgribale kuvada (vaikimisi kuvatakse üks tasand), seadistada päisesse ja jalusesse kuvatavad tekstid (nt autoriõigused või kontaktid).

 • võimaldab värviskeeme ja paigutusi käsitsi kohandada.

Lehed ja lehtede hierarhia

Teema (Space) koosneb lehtedest. Leht koos oma alamlehtedega (Child Pages) moodustab teema hierarhia. Lehtede paiknemist hierarhias saab hõlpsalt lohistamise teel muuta. Samuti saab lehti koos oma alamlehtedega liigutada mugavalt ühest teemast (nt enda personaalsest wikist) teise.

 • Uue lehe lisamiseks vajuta teema ülaservas Loo (Add) ikoonile. Uue lehe lisamisel saab aluseks võtta ka malle.
 • Sama pealkirjaga lehti ühes teemas olla ei saa. Salvestamisel kuvatakse ka vastav hoiatus.
 • Lehtede pealkirju võib muuta ja lingid jäävad sellisel juhul tööle.
 • Iga teema keskne leht on kodulehekülg  (Home Page) – teised lehed on selle lapsed. Selle määramine toimub uue teema lisamisel, kuid hiljem saab seda ka muuta: Lehitse - Teema tegevused - Muuda teema üksikasju (Browse - Space Operations - Edit Space Details).
 • Tööriistad (Tools) (vt joonis) valiku all on näha, mida lehtedega teha saab.

  • Saab vaadata lehe muutmise ajalugu ning eri versioone omavahel võrrelda: Tööriistad - Lehekülje ajalgu (Tools - Page History).
  • Saab jagada lehtedele õigusi: Tööriistad - Piirangud (Tools - Restriction).

  • Saab lehti ükshaaval kopeerida: Tööriistad - Kopeeri (Tools - Copy). Seejuures kopeeritakse kaasa ka kõik vastava lehe küljes olevad failid.
  • Saab lehti lehtede ja lehtede perekondade kaupa liigutada ühest teemast teise: Tööriistad - Teisalda (Tools - Move).
  • Saab lehti kustutada: Tööriistad - Eemalda (Tools  - Remove). - Vajadusel saab kustutatud lehed hiljem prügikastist taastada: Lehitse - Teema administreerimine - Prügikast (Browse - Space Admin - Trash) või jäädavalt kustutada. Kustutamise toimub lehtede kaupa. Kui kustutada vanem, siis lapsed jäävad alles hüljatud lehekülgedena, st neid ei kustutata koos vanemaga. Sellised lehed on leitavad: Lehitse - Teema tegevused - Hüljatud leheküljed (Browse - Space Operations - Orphaned Pages).
 • Lehtede lisamisel järjestatakse lehed hierarhias vaikimisi tähestiku järjekorras, kuid nende järjekorda saab muuta. Selleks mine: Tööriistad - Näita hierarhiana (Tools - View in Hierarchy) ja paiguta lehed või lehtede perekonnad lohistamise teel ümber (vt eelmine joonis). Need lehed, mida külgribal välja näidata ei soovi, saab lohistada koduleheküljest üles poole.

Lingid

 • Lingi tekitamine: Vali tekst ja Ctrl + K või lingi ikoon lehe lisamise ja muutmise vormil. Kui vajutada klavituuril [, siis saab hakata otsima lehte, millele viit tekitada.
 • Lingi avamine, muutmine, lingi eemaldamine: Mine lingi peale, avaneb vastav väike kastike, millest saad teha sobiva valiku: Mine lingile, Muuda, Eemalda link (Go to link, Edit, Unlink).
 • Lingi edastamine: Kui tahad edastada linki mõnele lehele, siis vajuta sellel lehel olles k-tähele. Avaneb vastava lehe linkide vaatamise vorm, mille on ka Lühilink (Tiny link) kujul https://wiki.ut.ee/x/MiDu. Seda on hea kasutada, kuna see lühike ning see jääb lehe asukoha ja nime muutudes toimima.

Ankrud

Ankrud (n-ö järjehoidjad) on vahend lehtedel oleva sisu tähistamiseks, et sellele saaks viidata. Näiteks, kui soovid, et viit (kas samal lehel või mõnel muul lehel) viiks mingi lehekülje keskel asuva lõiguni, pead selle lõigu tähistama ankruga ja seejärel sellele ankrule viida tekitama.

 • Kõik pealkirjastiilidega (ingl Heading) tähistatud osad käituvad ankrutena, kuid neid saab ka käsitsi tekitada makro Ankur (Anchor) vahendusel.
 • Ankrule viida tekitamiseks alusta lingi tekitamist (ikoon Link või Ctrl + K) ja vali valik Täpsem (Advanced). Kui soovid tekitada lingi samal lehel olevale ankrule, siis sisesta see kujul: #Ankru nimetus. Kui soovid tekitada lingi mõnel teisele lehel paiknevale ankrule, siis sisesta see kujul: Lehe nimetus#Ankru nimetus (vt joonis).

Sildid (Labels)

Sildid (n-ö märksõnad) on üks vahend wikis oleva sisu tähistamiseks ja organiseerimiseks.
 • Silte (vt joonis) saab lehele lisada, kui vajutada lehe vaatamise vormil klaviatuuril l-tähele (nagu label) või siltide loetelu järel pliiatsi-ikoonile. Lehe lisamise ja muutmise vormil saab neid lisada lehe alaservas alajaotuses Sildid (Labels).

 • Sisestamisel pakutakse vaikimisi konkreetse teema populaarsemaid märksõnu.
 • Kõiki konkreetse teema märksõnu näed: Lehitse - Sildid (Browse - Labels).
 • Märksõnadest saab erinevate makrode (nt Content by Label, Labels List, Popular Labels) vahendusel teema suvalistele lehtedele nimekirju ja märksõnastikke kuvada. Nt nagu SIIN.

Makrod

Makrod annavad rohkelt võimalusi teema sisu esitamiseks ja kujundamiseks. Näiteks saab nende vahendusel luua lehe algusesse sisukorra, kuvada lehe külge lisatud failide loetelu ja siltide nimekirju jpm.
 • Makrosid saab lisada lehe muutmise vormil vastavate ikooni abil: Lisa (Insert) ja vali sobiv makro. Kõiki makrosid näete: Lisa - Muud makrod (vt joonis) (Insert - Other Macros). Makrosid saab sisestama hakata ka klaviatuurilt. Selleks sisestage {- märk ja alustage makro nimetuse sisestamist.

Näited makrodest:

 • alamlehtede puu kuvamine lehele: Alamlehtede kuvamine (Children Display), makro seadistamise vormil saab muuhulgas määrata, mitu tasandit alamlehti välja kuvada
 • sisukorra makro: Siskord (Table of Contents)
 • visuaalse vormingu makrod, nt kastid ja värvilised taustad: Teave (Info), Märkus (Note), Nõuanne (Tip), Warning, Panel
 • teise lehe kuvamine mingi teise lehe sisse: Include Page
 • siltidest sõnastiku loomiseks: Label list
 • sisu eraldamiseks ja eraldatud sisu teisele lehele kuvamiseks on makord: Excerpt ja Excerpt Include
 • ankru makro: Ankur (Anchor)

Failid

 • Pildid jm failid saab lisada iga lehe külge: Tööriistad - Manused (Tools - Attachments). Faili(de) lisamiseks märgista see/need (korraga saab lisada mitu faili) oma arvutis ja lohista alajaotusse Lisamiseks lohista failid siia (Drop files here to attach them (vt joonis).

 • Kui lisada samanimeline fail uuesti, siis saab olemasolev fail uue faili eelmiseks versiooniks, st tekib faili versiooni-haldus.
 • Lehe külge lisatud failide loetelu kuvamiseks lehele kasuta makrot Manused (Attachments).

Sisu loomine importimise teel

 • Lehti saab luua ka importimise teel: Tööriistad - Impordi Wordi dokument (Tools - Import Word Document). Näiteks kui ulatuslik materjal on olemas Wordi dokumentidena, saab need mugavalt importida sobivasse teemasse.
 • Wordi dokumendis on kasutatud pealkirjade stiile, on enne importimist võimalik määrata, kas Wordi dokumendi sisu importida ühele lehele või moodustada vastavalt pealkirja tasanditele sama hierarhiaga lehtede perekond.

Sisu eksportimine

Teema sisu saab eksportida PDFideks. Seda saab teha lehtede kaupa Tööriistad - Ekspordi PDFi (Tools - Export to PDF), aga ka terve teema või lehtede perekondade kaupa: Lehitse - Teema tegevused - PDF-i eksportimine (Browse - Space Operations - PDF Export).

Teema sisu muudatustega kursis hoidmine

 • Võimalik on panna end konkreetse teema vaatlejaks: Lehitse - Teema tegevused -  Jälgi seda teemat (Browse - Space Operations - Start watching this space) ja siis saadetakse iga salvestatud muudatuse kohta e-kiri (kirja seadmistamine personaalsete sättete alt). Eraldi saab panna end vaatlema ka mingit konkreetset lehte (mitte tervet teemat): Tööriistad -  Jälgi (Tools - Watch) ja siis saab teateid selle konkreetse lehe muudatuste kohta. 
 • Kui tühjendada enne salvestamist märkeruut valiku Teavitad jälgijaid (Notify watchers) juures (lehe muutmise vormi alaserva), siis neid automaatseid kirja vaatlejatele ei saadeta.

Päevik (Blogi)

 • Iga teema külge on integreeritud ka blogi: Lehise - Päevik (Browse - Blog). Mille sisu saab vastava makro (Blog Posts) abil kuvada ka teema lehtedele, nt õppijal ÕISi info ja abi avalehel on nii tehtud.
 • Uue lehe lisamisel saab valida, kas lisada tavaline leht või päevikupostitus.

Mallid, mida uue sisu loomisel aluseks võtta

 • Igale teemale on võimalik määratleda mallid (nt mingi kindla vormingu või sisuga lehed), mida selles teemas uue sisu loomisel aluseks võtta.
 • Konkreetse teema malle näeb ja saab lisada ning hallata: Lehitse -  Teema administreerimine - Mallid (Browse - Space admin - Templates).
 • Kui mingile teemale on malle loodud, siis sellele teemale uue lehel lisamisel pakutakse loetelu nendest.

Õigekirjakontroll

 • Veebilehitsejale on mõistlik lisada õigekirja kontrollimiseks speller. Nt Firexofile sobib Eesti keele speller 3.2.
 • Alati see ei aita, aga tobedaid näpukaid aitab ikka vältida. Kontroll toimib nii, et lehe muutmise vormil kontrollitakse sisestatavat teksti ja n-ö vea korral joonitakse tekst punaselt alla.
 • No labels